Ανακοίνωση Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

07-06-2016

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3β του κ.ν. 2190/1920 ότι κατά την 7.06.2016, ήτοι κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.06.2016, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας και των δικαιωμάτων ψήφου είναι 50.797.369 αντίστοιχα.

Η Εταιρία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ως άνω κοινών μετά ψήφου μετοχών.