ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

25-10-2016

 

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3β του κ.ν. 2190/1920, η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατά την 25η Οκτωβρίου 2016, ήτοι κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15ης Νοεμβρίου 2016, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας και των δικαιωμάτων ψήφου είναι 50.797.369 αντίστοιχα.

Η Εταιρία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ως άνω κοινών μετά ψήφου μετοχών.