ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ..

28-06-2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι την 28.06.2016 το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη με απόφαση της από 28.06.2016 τακτικής γενικής συνέλευση των μετόχων, συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Γεώργιος Γκάτζαρος, πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος,

2. Μενέλαος Τασόπουλος, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,

3. Μαίρη Ισκαλατιάν, εκτελεστικό μέλος,

4. Χρήστος Γεωργαλής, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος,

5. Δημήτριος Παπουτσάνης, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος,

6. Γεώργιος Μηνούδης, μη εκτελεστικό μέλος.Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά από τη λήξη της θητείας του μη δυνάμενη σε κάθε περίπτωση να υπερβεί τα τέσσερα έτη.

Εκ των ανωτέρω, οι κ.κ. Χρήστος Γεωργαλής, Δημήτριος Παπουτσάνης και Γεώργιος Μηνούδης απαρτίζουν την επιτροπή ελέγχου του ν. 3693/2008.

Την ίδια ως άνω ημερομηνία συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα η επιτροπή ελέγχου ως ακολούθως:

1. Χρήστος Γεωργαλής, πρόεδρος,

2. Δημήτριος Παπουτσάνης, μέλος,

3. Γεώργιος Μηνούδης, μέλος.