ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28.06.2016 ΤΑΚΤΙΚΗ...

07-06-2016

 

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 28.06.2016 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»
1. Έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2015 (01.01.2015-31.12.2015), μετά των εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, την οποία το διοικητικό συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει με την από 23.03.2016 απόφασή, μετά των εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2015 είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.papoutsanis.gr από την 24 Μαρτίου 2016.

Δεδομένου ότι η χρήση ήταν ζημιογόνος για την Εταιρεία, δεν τίθεται ζήτημα διανομής μερίσματος.

2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015.

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται την απαλλαγή από κάθε ευθύνη:

α. όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2015, ήτοι, των κ.κ. Γεώργιου Γκάτζαρου, Μενέλαου Τασόπουλου, Χρήστου Γεωργαλή, Μαίρης Ισκαλατιάν, Γεώργιου Μηνούδη και Δημήτριου Παπουτσάνη.

β. της ελεγκτικής εταιρείας που έχει οριστεί ως ο τακτικός ελεγκτής της Εταιρείας, ήτοι, της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές Crowe Horwath», και των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών αυτής, κύριο Ευστάθιο Μπανίλα, Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 16451, τακτικό ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και κύριο Ιωάννη Παπαγιαννόπουλο, ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 16581 αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή - λογιστή,

από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, τον καθένα υπό την ιδιότητά του, για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2015 έως 31.12.2015.

3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας - ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές Crowe Horwath» ο έλεγχος της εταιρικής χρήσης 2016.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 226/1992, που ερμηνεύεται και με τη γνωμοδότηση 111/2007 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η ως άνω ελεγκτική εταιρεία θα υποδείξει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές που θα διενεργήσουν τον έλεγχο. Η Εταιρεία δικαιούται να προτείνει απλώς, με τρόπο μη δεσμευτικό, συγκεκριμένους ορκωτούς- ελεγκτές λογιστές, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 εδ. β. του π.δ. 226/1992.

Κατά τα ανωτέρω, το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται να προταθεί στην ως άνω ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές Crowe Horwath» και στους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, κυρία Ζήρου Αναστασία, ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 15841 (ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή - λογιστή) και τον κύριο Ιωάννη Παπαγιαννόπουλο, ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 16581 (ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή - λογιστή) η ανάληψη του τακτικού ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2016 έναντι συνολικής αμοιβής ποσού έως 30.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α..

4. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31ης Δεκεμβρίου 2015 και προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920

To διοικητικό συμβούλιο εισηγείται την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920, της καταβολής συνολικού ποσού 35.243 ευρώ στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου από καταβληθείσες ακαθάριστες αμοιβές μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015.

Επίσης, προτείνεται να προεγκριθεί η καταβολή εντός της χρήσης 2016 στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, έως του συνολικού ποσού 45.000 ευρώ, ως αμοιβών ή εξόδων ή εν γένει αποζημίωσης.

5. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Δεδομένης της λήξης της θητείας του υφιστάμενου διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και προτείνει να απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Γεώργιος Γκάτζαρος2. Μενέλαος Τασόπουλος,3. Μαίρη Ισκαλατιάν4. Γεώργιος Μηνούδης5. Χρήστος Γεωργαλής6. Δημήτριος Παπουτσάνης

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται στη γενική συνέλευση να εκλέξει ως ανεξάρτητα μέλη τους Χρήστο Γεωργαλή και Δημήτριο Παπουτσάνη, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου θα έχει ισχύ έως και την 28η Ιουνίου 2019, παρατεινόμενη όμως έως την επόμενη της λήξης της τακτικής γενικής συνέλευσης, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί τα τέσσερα έτη.

6. Εκλογή μελών επιτροπής ελέγχου.

Το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνει τη γενική συνέλευση ότι ενόψει της εκλογής νέου διοικητικού συμβουλίου πρέπει να γίνει επανασύσταση της επιτροπής ελέγχου. Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008, η Εταιρεία συστήνει και διατηρεί επιτροπή ελέγχου, η οποία αποτελείται από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζονται από τη γενική συνέλευση. Το τελευταίο πρέπει να έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Η γενική συνέλευση θα κληθεί να εκλέξει, κατόπιν πρότασης του διοικητικού συμβουλίου τα ακόλουθα πρόσωπα:

Γεώργιo Μηνούδη

Χρήστο Γεωργαλή

Δημήτριο ΠαπουτσάνηΕξ’αυτών, ο κ. Χρήστος Γεωργαλής έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Η θητεία της επιτροπής ταυτίζεται με τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου, λήγει την 29η Ιουνίου 2019, παρατεινόμενη όμως έως την επόμενη της λήξης της τακτική γενική συνέλευση, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί τα τέσσερα έτη.

7. Έγκριση σύναψης και τροποποιήσεων συμβάσεων μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της Εταιρείας, κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται να εγκρίνει η γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920:

(i) Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης μεταξύ της Εταιρείας και της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία "Αllianz Ελλάς Α.Α.Ε." για την κάλυψη του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, κ. Γεώργιου Γκάτζαρου και των συγγενών του, ήτοι της Μαρίας Γαλάτη, του Σέργιου Γκάτζαρου και της Μαρουσώς-Μαρίας Γκάτζαρου των οποίων η σύναψη έχει εγκριθεί με το από 15/3/2016 Πρακτικό Αποφάσεων ΔΣ.

(ii) Τις από το 2015 τροποποιήσεις συμβάσεων:

• την από 1/10/2015 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Γκάτζαρου, ως προς τον όρο της αμοιβής

• την από 1/10/2015 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μενέλαου Τασόπουλου, ως προς τον όρο της αμοιβής

• την από 1/4/2015 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Μαίρης Ισκαλατιάν, ως προς τον όρο της αμοιβής

• την από 1/10/2015 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Μαίρης Ισκαλατιάν, ως προς τον όρο της αμοιβής

(iii) Τις από το 2016 τροποποιήσεις συμβάσεων:

• την από 1/1/2016 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μενέλαου Τασόπουλου ως προς τον όρο της αμοιβής

• την από 1/4/2016 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Γκάτζαρου, ως προς τον όρο αμοιβής

• την από 1/4/2016 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μενέλαου Τασόπουλου, ως προς τον όρο της αμοιβής

• την από 1/4/2016 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Μαίρης Ισκαλατιάν., ως προς τον όρο της αμοιβής

8. Παροχή άδειας σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας.

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται τη χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτόν της Εταιρείας, εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης, δεοντολογίας και σύγκρουσης συμφερόντων. Η έγκριση αυτή επιτρέπει τη συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο προσώπων με το αναγκαίο κύρος και γνώση του οικονομικού γίγνεσθαι, τα οποία πρόσωπα όμως εξ αυτών των ιδιοτήτων τους ενδέχεται να έχουν και άλλες τέτοιες υποχρεώσεις.

9. Τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 7, 8 του καταστατικού της Εταιρείας και προσθήκη του άρθρου 16Α, ως μεταβατικής διάταξης, στο καταστατικό της Εταιρείας.Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε να διαφαίνεται ότι η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Χαλκιδέων, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 1

Έδρα και Υποκαταστήματα: Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλκιδέων.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της Εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και παραρτημάτων της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του».

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 11.01.2011, οι μετοχές της Εταιρείας μετατράπηκαν από ανώνυμες σε ονομαστικές. Στο άρθρο 3 του Καταστατικού της Εταιρείας εκ παραδρομής αναφέρεται ότι οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες. Κατόπιν τούτου, το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού αναφορικά με το είδος των μετοχών της Εταιρείας, έτσι ώστε να διαφαίνεται ότι οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές αλλά και την αναμόρφωσή του έτσι ώστε να διαφαίνεται ευχερέστερα το ισχύον μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ως ακολούθως:

«ΑΡΘΡΟ 3

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 15.747.184,39 ευρώ, διαιρούμενο σε 50.797.369 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ η κάθε μία.

α.(Ι) Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες δραχμές (6.530.000), διαιρούμενο σε εξήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιες (65.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 100 η κάθε μία ΦΕΚ (7/9.1.1960).

(II) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 7.6.1972, το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (33.470.000) από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας γηπέδων και από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών των Ν.Δ. 4002/59 και Α.Ν. 147/1967 και έτσι ανήλθε στο συνολικό ποσό των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000), διαιρεμένο σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία, που με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετατράπηκαν από ονομαστικές σε ανώνυμες (ΦΕΚ υπ' αριθμ. 1334/3.7.1972).

(III) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28.6.1975, το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες δραχμές

(1.600.000)δια κεφαλαιοποιήσεως ίσου ποσού που ελήφθη από το έκτακτο αποθεματικό και έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των σαράντα ένα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (41.600.000), διαιρούμενο σε τετρακόσιες δέκα έξι χιλιάδες (416.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία (φΕΚ 2066/11.9.1975).

(IV) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 1976, το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (1.664.000) δραχμών δια κεφαλαιοποιήσεως ίσου ποσού, ληφθέντος από το έκτακτο αποθεματικό και έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των δραχμών σαράντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (43.264.000), διαιρούμενο σε τετρακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες εξακόσιες σαράντα (432.640) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 100 η κάθε μία (ΦΕΚ 2675/14.10.1976).

(V) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 1977, το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό είκοσι εκατομμυρίων πενήντα επτά χιλιάδων (20.057.000) από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων (γηπέδων και κτημάτων Ν. 542/1977 και δια καταβολής μετρητών δρχ. 10.- για στρογγυλοποίηση και έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των εξήντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι μιας χιλιάδων (63.321.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσιες δέκα (633.210) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 100.- δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 2629/9.8.1977).

(VI) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15ης Νοεμβρίου 1982, το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό εκατόν δέκα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα πέντε (119.279.755) δραχμών, από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων (γηπέδων και κτιρίων Ν. 1249/1982 της εταιρείας και καταβολής σε μετρητά δρχ. 245.- για στρογγυλοποίηση και έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο συνολικό ποσό των εκατόν ογδόντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων μιας χιλιάδων (182.601.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εννιακόσιες δεκατρείς χιλιάδες πέντε (913.005) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 29/10.1.1983).

(VII) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5ης Δεκεμβρίου 1988, το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε (Ι) κατά ποσό εκατόν ογδόντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων μιας χιλιάδων δραχμών (182.601.000) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας, Κοινή απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ε 2665/1988 και (ΙΙ) κατά ποσό εκατόν ογδόντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων μιας χιλιάδων δραχμών (182.601.000) δια καταβολής σε μετρητά (ΦΕΚ 377/28.2.89).

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων τριών χιλιάδων (547.803.000) δραχμών, διαιρεμένο σε δύο εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες δεκαπέντε (2.739.015) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων (200) η κάθε μία.

(VIII) . Με την από 7.8.90 απόφαση της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δραχμές εκατόν τριάντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες οκτακόσιες δραχμές (136.950.800) με την έκδοση εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων (684.754) προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων (200) η κάθε μία και τιμής διάθεσης δραχμών χιλίων τετρακοσίων (1.400) η κάθε μία. Η διαφορά πάνω από το άρτιο τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών, από δραχμές οκτακόσιες είκοσι ένα εκατομμύρια επτακόσιες τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες δραχμές (821.704.800), άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο το οποίο δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των δραχμών εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων δραχμών (684.753.800) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα εννέα (3.423.769) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων (200) η κάθε μία, από τις οποίες δύο εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες δέκα πέντε (2.739.015) είναι κοινές και εξακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα τέσσερις (684.754) είναι προνομιούχες χωρίς ψήφο μη μετατρέψιμες μετοχές.

(IX) Με απόφαση της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12ης Νοεμβρίου 1990 το παραπάνω κεφάλαιο που προήλθε από την αύξηση με την 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7ης Αυγούστου 1990 αναπροσαρμόσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13α του Ν. 2190 στο ποσό που καλύφθηκε μετρητοίς από την παραπάνω αύξηση κατά δραχμές ενενήντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες δέκα χιλιάδες διακόσιες δραχμές (96.710.200) με την έκδοση τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα μιας (483.551) προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων (200) η κάθε μία και τιμής διάθεσης δραχμών χιλίων τετρακοσίων (1.400). Η διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών από δραχμές πεντακόσια ογδόντα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες διακόσιες δραχμές (580.261.200) άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δραχμών εξακοσίων σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα τριών χιλιάδων διακοσίων δραχμών (644.513.200) και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα έξι (3.222.566) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 200 η κάθε μία, από τις οποίες δύο εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες δέκα πέντε (2.739.015) είναι κοινές και τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα μία (483.551) είναι προνομιούχες χωρίς ψήφο μη μετατρέψιμες μετοχές είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Τα προνόμια των πιο πάνω άνευ ψήφου προνομιούχων μετοχών, συνίστανται:

1. Στην απάλειψη πριν από τις κοινές μετοχές πρώτου μερίσματος από τα κέρδη χρήσεως 1990 και εφεξής σε περίπτωση δε μη διανομής μερίσματος ή διανομής μερίσματος μικρότερου του πρώτου κατά μία ή περισσότερες χρήσεις, την προνομιακή καταβολή του πιο πάνω πρώτου μερίσματος σωρευτικώς και για τις χρήσεις αυτές, από τα κέρδη των επομένων χρήσεων. Οι προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές δικαιούνται πάντως ισότιμα προς τις κοινές μετοχές σε απάλειψη του προσθέτου μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί με οποιαδήποτε μορφή.

2. Στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους μετόχους των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας. Οι κάτοχοι των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών δικαιούνται πάντως ισότιμα προς τους κατόχους κοινών μετοχών και περαιτέρω συμμετοχής αναλογικά στο προϊόν της εκκαθαρίσεως εάν αυτή είναι ανώτερο του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(X) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 1992, το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν ενενήντα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων δραχμών (193.354.000) δια καταβολής σε μετρητά με την έκδοση εννιακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα (966.770) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών (200) διακοσίων η κάθε μία και τιμής διάθεσης δρχ. επτακοσίων (700). Η διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών από δραχμές τετρακόσια ογδόντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες

(483.385.0) άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμεραανήλθε στο ποσό των δρχ. οκτακοσίων τριάντα επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων δραχμών (837.867.200) διαιρεμένο σε τέσσερα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες τριάντα έξι μετοχές (4.189.336) ονομαστικής αξίας δρχ. (200) διακοσίων η κάθε μία, από τις οποίες (3.705.785) τρία εκατομμύρια επτακόσιες πέντε χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα πέντε είναι κοινές μετοχές και (483.551) τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα μία είναι προνομιούχες χωρίς ψήφο μη μετατρέψιμες μετοχές.

(XI) Με απόφαση της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 9ης Φεβρουαρίου 1996, το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των (544.613.600) πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα τριών χιλιάδων εξακοσίων δραχμών δια καταβολής σε μετρητά με την έκδοση (2.723.068) δύο εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων εξήντα οκτώ κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. (200) διακοσίων η κάθε μία και τιμής διάθεσης δρχ. (600) εξακοσίων. Η διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών από δραχμές (1.089.227.200) ένα δισεκατομμύριο ογδόντα εννέα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες διακόσιες άγεται σε λογαριασμό Αποθεματικό - Καταβεβλημένη Διαφορά από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δρχ. (1.382.480.800) ένα δισεκατομμύριο τριακόσια ογδόντα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες οκτακόσιες διαιρεμένο σε (6.912.404) έξι εκατομμύρια εννιακόσιες δώδεκα χιλιάδες τετρακόσιες τέσσερις μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. (200) διακοσίων η κάθε μία, από τις οποίες (6.428.853) έξι εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα τρεις είναι κοινές μετοχές και (483.551) τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα μία είναι προνομιούχες χωρίς ψήφο μη μετατρέψιμες μετοχές.

(XII) Με απόφαση της 'Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 2ας Αυγούστου 1996, το παραπάνω κεφάλαιο που προήλθε από την αύξηση με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9ης Φεβρουαρίου 1996 αναπροσαρμόσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13α του Ν. 2190 στο ποσό που καλύφθηκε μετρητοίς από την παραπάνω αύξηση κατά δραχμές τετρακόσια δέκα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (416.935.000), με την έκδοση δύο εκατομμυρίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε (2.084.675) κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών η κάθε μία και τιμής διάθεσης δραχμές εξακόσιες (600). η διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών από δραχμές οκτακόσια τριάντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (833.870.000) δραχμές, άγεται σε λογαριασμό Αποθεματικό - Καταβεβλημένη Διαφορά από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δραχμών (1.254.802.200) ένα δισεκατομμύριο διακόσια πενήντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες δύο χιλιάδες διακόσιες, διαιρεμένο σε (6.274.011) έξι εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες ένδεκα μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. (200) διακοσίων η κάθε μία, από τις οποίες (5.790.460) πέντε εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα είναι κοινές μετοχές και (483.551) τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα μία είναι προνομιούχες χωρίς ψήφο, μη μετατρέψιμες μετοχές.

(ΧΙΙΙ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Ιουνίου 1998 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εξακοσίων δύο εκατομμυρίων τριακοσίων οκτώ χιλιάδων δρχ. (602.308.000) δια καταβολής σε μετρητά με την έκδοση τριών εκατομμυρίων ένδεκα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα (3.011.540) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών (200) διακοσίων η κάθε μία και τιμής διάθεσης δρχ. χιλίων τριακοσίων πενήντα (1.350.-) Η διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών από δραχμές τρία δισεκατομμύρια τετρακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες (3.463.271.000) άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δρχ. ένα δισεκατομμύριο οκτακόσια πενήντα επτά εκατομμύρια εκατό δέκα χιλιάδες διακόσιες (1.857.110.200) διαιρεμένο σε εννέα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα μία (9.285.551) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. (200) διακοσίων η κάθε μία, από τις οποίες (8.802.000) οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες δύο χιλιάδες είναι κοινές μετοχές και (483.551) τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα μία είναι προνομιούχες χωρίς ψήφο μη μετατρέψιμες μετοχές.

(ΧIV) Mε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 23ης Οκτωβρίου 1998, ανεκλήθη η απόφαση της 29ης Ιουνίου 1998 περί αυξήσεως του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των δρχ. 602.308.000.- ( εξακοσίων δύο εκατομμυρίων τριακοσίων οκτώ χιλιάδων) δια καταβολής σε μετρητά με την έκδοση 3.011.540 ( τριών εκατομμυρίων ένδεκα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα) κοινών μετοχών ονομαστικής αξία 200 (διακοσίων) η κάθε μία και τιμής διάθεσης δραχ. 1.350.- (χιλίων τριακοσίων πενήντα) και έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 903.508.000.- δρχ. (εννιακοσίων τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων οκτώ χιλιάδων) δια καταβολής σε μετρητά με την έκδοση 4.517.540 τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχ. 200.- (διακοσίων) η κάθε μία και τιμής διάθεσης δρχ. 1.350.- (χιλίων τριακοσίων πενήντα δραχμές). Η διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών από δραχμές 5.195.171.000 (Πέντε δισεκατομμυρίων εκατόν ενενήντα πέντε εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδες) άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δρχ. 2.158.310.200.- (δύο δισεκατομμυρίων εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα χιλιάδων διακοσίων) διαιρεμένο σε 10.791.551 μετοχές (δέκα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα μία μετοχές) ονομαστικής αξίας δρχ. 200.- η κάθε μία από τις οποίες 10.308.000 (δέκα εκατομμύρια τριακόσιες οκτώ χιλιάδες) είναι κοινές μετοχές και 483.551 (τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα μία) είναι προνομιούχες χωρίς ψήφο μη μετατρέψιμες μετοχές.

(XV) Mε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 14ης Ιουνίου 1999 ΚΟΙΝΩΝ και ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ, απεφασίσθη η μετατροπή των Προνομιούχων Μετοχών χωρίς ψήφο, σε κοινές με ψήφο μετοχές.

Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των

2.158.310.200 (δύο δισεκατομμυρίων εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα χιλιάδων διακοσίων) διαιρεμένο σε 10.791.551 (δέκα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα μία) κοινές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 200.- (διακόσιες) η κάθε μία.

(XVI) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 18ης Νοεμβρίου 1999, το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των (431.662) τετρακοσίων τριάντα ένα εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων δρχ. δια καταβολής σε μετρητά με την έκδοση (2.158.310) δύο εκατομμυρίων εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δέκα κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η κάθε μία και τιμής διάθεσης δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500.-) Η διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών από δραχμές (4.964.113.000) τέσσερα δισεκατομμύρια εννιακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες, άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δρχ. δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων ( 2.589.972.200) διαιρεμένο σε δώδεκα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα μία (12.949.861) κοινές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 200.- (διακόσιες) η κάθε μία.

(XVII) Με απόφαση της 'Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 03-04-2000 ανακλήθηκε η απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 18-11-1999 με την οποία αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των δρχ. (431.662.000) τετρακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων δια καταβολής σε μετρητά με την έκδοση (2.158.310) δύο εκατομμυρίων εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δέκα κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 200.- η κάθε μία και τιμή διάθεσης 2.500 δύο χιλιάδων πεντακοσίων δρχ. με τη διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών από δρχ. 4.964.113.000 τέσσερα δισεκατομμύρια εννιακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες να άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και να μην δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας παρέμεινε στο ποσό των δρχ. 2.158.310.200 (δύο δισεκατομμυρίων εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα χιλιάδων διακοσίων) διαιρεμένο σε 10.791.551 (δέκα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα μία) κοινές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 200 (διακόσιες) η κάθε μία.

(XVIII) Με την αυτή απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 03-04-2000 το παραπάνω Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των (431.662.000) τετρακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων δύο χιλιάδων δρχ. δια καταβολής σε μετρητά με την έκδοση (2.158.310) δύο εκατομμυρίων εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων δέκα κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων (200) η κάθε μία και τιμής διάθεσης δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2500). Η διαφορά πάνω από το άρτιο της τιμής έκδοσης των πιο πάνω μετοχών από δραχμές (4.964.113.000) τέσσερα δισεκατομμύρια εννιακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες , άγεται σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν δύναται να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δρχ. δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων (2.589.972.200) διαιρεμένο σε δώδεκα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα μία (12.949.861)κοινές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 200 (διακόσιες) η κάθε μία.

(XIX) Με την από 28.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετετράπη σε ευρώ μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά €39.619,16 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε €0,59.

Μετά την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής, το μετοχικό κεφαλαίο της Εταιρείας ανήλθε σε €7.640.417,99 διαιρούμενο σε 12.949.861 μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,59 εκάστη.

(ΧΧ) Με την από 25.06.2003 απόφαση της Τακτικής Γ ενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκαν τα εξής:

(α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ύψους 2.589.972,20 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από 0,59 ευρώ σε 0,79 ευρώ.

(β) Μείωση του αριθμού των μετοχών με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών (Reverse Split) από 0,79 ευρώ σε 1,5800000122 ευρώ και την έκδοση 6.474.930 νέων μετοχών σε αντικατάσταση των 12.949.861 παλαιών μετοχών.

(γ) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών κατά ποσό 8.287.911,19 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε €0,30 εκάστη, ούτως ανερχομένου του μετοχικού κεφαλαίου σε 1.942.479 ευρώ, διαιρουμένου σε 6.474.930 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

(δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των €29.137.185, με την έκδοση 97.123.950 κοινών ανώνυμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μια και τιμή διάθεσης €0,30 η κάθε μια.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 31.079.664 ευρώ, διαιρούμενο σε 103.598.880 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

(XXI) Με την από 18.12.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε, δυνάμει του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/20, η προσαρμογή του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το από 25.11.2003 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, με το οποίο πιστοποιήθηκε ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δια της καταβολής μετρητών, ως αυτή αποφασίστηκε κατά την από 25.06.2003 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας καταβλήθηκε το ποσό των ευρώ δέκα οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εννιακόσιων ενενήντα επτά και δέκα (18.238.997,10) με την έκδοση εξήντα εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα επτά (60.796.657) κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ μηδέν και τριάντα (0,30) εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 20.181.476,10 ευρώ, διαιρούμενο σε 67.271.587 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

(XXII) Με την από 22.12.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκαν τα εξής:

33.635.790 Reverse Split με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,30 ευρώ σε 0,600000062433497 ευρώ και την έκδοση 33.635.790 νέων μετοχών σε αντικατάσταση των 67.271.587 παλαιών μετοχών. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε 20.181.476,10 ευρώ, διαιρούμενο σε 33.635.790 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,600000062433497 ευρώ η κάθε μια.

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών της εταιρικής χρήσης

33.635.790 01.2004-31.12.2004 κατά ποσό 9,418.023,300 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από Ευρώ 0,600000062433497 σε Ευρώ 0,32. Συνεπεία της ως άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα μειωθεί κατά 9,418.023,300 ευρώ και θα ανέλθει σε 10.763.452,80 ευρώ, διαιρούμενο σε 33.635.790 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των €20.450.560,320, με την έκδοση 63.908.001 κοινών ανώνυμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,32 η κάθε μια και τιμή διάθεσης €.0,32 η κάθε μια, υπέρ των παλαιών μετόχων, οι οποίες θα διανεμηθούν υπέρ των παλαιών μετόχων, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε 31.214.013,12 ευρώ, διαιρούμενο σε 97.543.791 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία.

(XXIII) Με την από 24.05.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκαν τα εξής:

Η μερική ανάκληση της από 22.12.2005 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και η εκ νέου λήψη απόφασης επί της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των €20.450.560,32, με την έκδοση 63.908.001 κοινών ανώνυμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,32 η κάθε μια και τιμή διάθεσης €0,32 η κά