ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 15η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ...

25-10-2016

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 15η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»
ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας

Κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της, η έκτακτη γενική συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, να εγκρίνει το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 και τους ακόλουθους όρους:Α. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που θα αγοραστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών δεν θα υπερβαίνει το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.Β. Η διάρκεια του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ορίζεται η περίοδος των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, αρχής γενομένης από την λήψη της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση δηλαδή έως 15.11.2018, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,095 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 0,6 ευρώ ανά μετοχή.Γ. Το μέγιστο χρηματικό ποσό που θα διατεθεί για πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 750.000 ευρώ.Δ. Οι πράξεις αγοράς ιδίων μετοχών και το πρόγραμμα επαναγοράς αυτών θα πραγματοποιηθούν τηρουμένων των προϋποθέσεων και των περιορισμών διαπραγμάτευσης που προβλέπουν οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014 και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052.

Στο ανωτέρω πλαίσιο προτάθηκε επίσης και αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση η παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας ώστε αυτό να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες εφαρμογής του ανωτέρω προγράμματος.