ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

07-08-2017

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3β του κ.ν. 2190/1920 ότι κατά την 07.08.2017, ήτοι κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 01.09.2017, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας είναι 50.797.369.

Κατά την ίδια ημερομηνία, η Εταιρεία κατέχει 453.399 ίδιες μετοχές, ήτοι 0,893% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων της Εταιρείας.

Η Εταιρία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ως άνω κοινών μετά ψήφου μετοχών.

Περισσότερες Ανακοινώσεις

 • 07-08-2017
  ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 01.09.2017 ΤΑΚΤΙΚΗ Γ...
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 07-08-2017
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣ...
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 07-08-2017
  ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 07-08-2017
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ