ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 01.09.2017 ΤΑΚΤΙΚΗ Γ...

07-08-2017

 

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 01.09.2017 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»


1. Έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2016 (01.01.2016-31.12.2016), μετά των εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, την οποία το διοικητικό συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει με την από 14/03/2017 απόφασή του, μετά των εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 2016 είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.papoutsanis.gr από την 15/03/2017.

Λόγω συσσωρευμένων ζημιών δεν τίθεται ζήτημα διανομής μερίσματος.2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016.

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται την απαλλαγή από κάθε ευθύνη:

α. όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2016, ήτοι, των κ.κ. Γεώργιου Γκάτζαρου, Μενέλαου Τασόπουλου, Χρήστου Γεωργαλή, Μαίρης Ισκαλατιάν, Δημήτριου Παπουτσάνη και Γεώργιου Μηνούδη.

β. της ελεγκτικής εταιρείας που έχει οριστεί ως ο τακτικός ελεγκτής της Εταιρείας, ήτοι, της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές Crowe Horwath», και των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών αυτής, κυρία Ζήρου Αναστασία, Ορκωτό Ελεγκτή - Λογίστρια, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 15841, τακτική ορκωτό ελεγκτή - λογίστρια και κύριο Ιωάννη Παπαγιαννόπουλο, ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 16581 αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή - λογιστή,

από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, τον καθένα υπό την ιδιότητά του, για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2016 έως 31.12.2016.

3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας - ορκωτών ελεγκτών για το φορολογικό και τακτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές Crowe Horwath» ο έλεγχος της εταιρικής χρήσης 2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 226/1992, που ερμηνεύεται και με τη γνωμοδότηση 111/2007 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η ως άνω ελεγκτική εταιρεία θα υποδείξει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές που θα διενεργήσουν τον έλεγχο. Η Εταιρεία δικαιούται να προτείνει απλώς, με τρόπο μη δεσμευτικό, συγκεκριμένους ορκωτούς- ελεγκτές λογιστές, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 εδ. β. του π.δ. 226/1992.Κατά τα ανωτέρω, το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται να προταθεί στην ως άνω ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές Crowe Horwath» και στους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, κυρία Ζήρου Αναστασία, Ορκωτό Ελεγκτή - Λογίστρια, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 15841, (ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή - λογιστή) και τον κ, Ιωάννη Παπαγιαννόπουλο ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 16581 (ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή - λογιστή) η ανάληψη του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2017 έναντι συνολικής αμοιβής ποσού έως 30.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

4. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016 και προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920

To διοικητικό συμβούλιο εισηγείται την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920, της καταβολής συνολικού ποσού 35.243 ευρώ στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου από καταβληθείσες ακαθάριστες αμοιβές μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016.

Επίσης, προτείνεται να προεγκριθεί η καταβολή εντός της χρήσης 2017 στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, έως του ποσού 50.000 ευρώ, ως αμοιβών ή εξόδων ή εν γένει αποζημίωσης.

5. Εκλογή μελών επιτροπής ελέγχου.

Το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνει τη γενική συνέλευση ότι υπό το πρίσμα του νέου νόμου 4449/2017 είναι σκόπιμο να γίνει επανασύσταση της επιτροπής ελέγχου. Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, η προτείνεται η επιτροπή ελέγχου να στελεχωθεί από τρία μέλη, δηλαδή:

Τον κύριο Χρήστο Γεωργαλή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Ο κύριος Γεωργαλής έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέματα λογιστικά και ελέγχου, διότι διετέλεσε επί πολλά έτη οικονομικός διευθυντής εταιρειών του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Ο κύριος Γεωργαλής πληροί φυσικά τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του ν. 3016/2002 ως ισχύει.

Τον κύριο Μελέτιο Μπαμπέκο, λογιστή. Ο κύριος Μπαμπέκος εκ του επαγγέλματός του και της μακράς του επαγγελματικής πείρας έχει βαθιά γνώση των λογιστικών και ελεγκτικών θεμάτων. Προτείνεται ο κύριος Μπαμπέκος αξιοποιώντας τη δυνατότητα που δίδει η νέα διάταξη να συμμετέχουν στην επιτροπή ελέγχου και μη μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Ο κύριος Μπαμπέκος πληροί τις διατάξεις περί ανεξαρτησίας του ν. 3016/2002 ως ισχύει.

Τον κύριο Γεώργιο Μηνούδη, μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Ο κύριος Μηνούδης, ως δικηγόρος, θα συνδράμει το έργο της επιτροπής ελέγχου από τη νομική σκοπιά.

Η θητεία της επιτροπής ταυτίζεται με τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου, ήτοι λήγει την 28η Ιουνίου 2019, παρατεινόμενη όμως έως την επόμενη της λήξης της τακτικής γενικής συνέλευσης, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί τα τέσσερα έτη.6. Έγκριση σύναψης και τροποποιήσεων συμβάσεων μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της Εταιρείας, κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται να εγκρίνει η γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920:

i. Τις από το 2016 τροποποιήσεις συμβάσεων:

• Την από 07/07/2016 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου κ. Γεώργιου Γκάτζαρου, ως προς τον όρο της αμοιβής.

• Την από 02/09/2016 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου κ. Γεώργιου Γκάτζαρου, ως προς τον όρο της αμοιβής.

• Την από 14/10/2016 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου κ. Γεώργιου Γκάτζαρου, ως προς τον όρο της αμοιβής.

· Την από 09/11/2016 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου κ. Γεώργιου Γκάτζαρου, ως προς τον όρο της αμοιβής.

· Την από 05/12/2016 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου κ. Γεώργιου Γκάτζαρου, ως προς τον όρο της αμοιβής.

· Την από 05/02/2016 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του αντιπροέδρου και διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μενέλαου Τασόπουλου, ως προς τον όρο της αμοιβής.

· Την από 07/07/2016 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του αντιπροέδρου και διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μενέλαου Τασόπουλου, ως προς τον όρο της αμοιβής.

· Την από 02/09/2016 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του αντιπροέδρου και διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μενέλαου Τασόπουλου, ως προς τον όρο της αμοιβής.

· Την από 05/10/2016 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του αντιπροέδρου και διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μενέλαου Τασόπουλου, ως προς τον όρο της αμοιβής.

· Την από 04/11/2016 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του αντιπροέδρου και διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μενέλαου Τασόπουλου, ως προς τον όρο της αμοιβής.

• Την από 07/07/2016 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του μέλους του διοικητικού συμβουλίου κ. Μαίρης Ισκαλατιάν, ως προς τον όρο της αμοιβής.


ii. Τις από το 2017 τροποποιήσεις συμβάσεων:

· Την από 22/03/2017 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου κ. Γεώργιου Γκάτζαρου, ως προς τον όρο της αμοιβής.

· Την από 12/05/2017 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου κ. Γεώργιου Γκάτζαρου, ως προς τον όρο της αμοιβής.

· Την από 29/07/2017 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου κ. Γεώργιου Γκάτζαρου, ως προς τον όρο της αμοιβής.· Την από 20/01/2017 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του αντιπροέδρου και διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μενέλαου Τασόπουλου, ως προς τον όρο της αμοιβής.

· Την από 16/05/2017 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του αντιπροέδρου και διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μενέλαου Τασόπουλου, ως προς τον όρο της αμοιβής.

· Την από 29/07/2017 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του αντιπροέδρου και διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μενέλαου Τασόπουλου, ως προς τον όρο της αμοιβής.· Την από 05/04/2017 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του μέλους του διοικητικού συμβουλίου κ. Μαίρης Ισκαλατιάν, ως προς τον όρο της αμοιβής.· Την από 31/07/2017 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του μέλους του διοικητικού συμβουλίου κ. Μαίρης Ισκαλατιάν, ως προς τον όρο της αμοιβήςiii. Την κωδικοποίηση και τυποποίηση των συμβάσεων εργασίας, χωρίς τη μεταβολή των ουσιωδών όρων αυτών, μελών του διοικητικού συμβουλίου, ήτοι του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου κ. Γεώργιου Γκάτζαρου, του αντιπροέδρου και διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μενέλαου Τασόπουλου και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου κ. Μαίρης Ισκαλατιάν, καθώς και την πλαισίωσή τους με κριτήρια αποδοτικότητας τα οποία συνδέονται με επιπρόσθετη αμοιβή, με ισχύ από 01.09.2017.7. Παροχή άδειας σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας.

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται τη χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτόν της Εταιρείας, εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης, δεοντολογίας και σύγκρουσης συμφερόντων. Η έγκριση αυτή επιτρέπει τη συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο προσώπων με το αναγκαίο κύρος και γνώση του οικονομικού γίγνεσθαι, τα οποία πρόσωπα όμως εξ αυτών των ιδιοτήτων τους ενδέχεται να έχουν και άλλες τέτοιες υποχρεώσεις.8. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας

Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε να εντάσσεται ρητά στον σκοπό της Εταιρείας η παροχή υπηρεσιών σχετικών με την έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων σαπουνοποιίας και καλλυντικών, τον σχεδιασμό καλουπιών για την παραγωγή ειδών σαπουνοποιίας και τον σχεδιασμό παραγωγικής διαδικασίας για προϊόντα, ως εξής:

"Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. . Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, προώθηση (marketing) και εν γένει εμπορία καταναλωτικών αγαθών, όπως ειδών σαπωνοποιίας, προϊόντων καλλυντικών και άλλων ειδών προσωπικής περιποίησης, καθώς και των πρώτων υλών παρασκευής αυτών, τροφίμων, ποτών, αναψυκτικών και λοιπά, συμπεριλαμβανομένων των συσκευασιών αυτών. Περαιτέρω, η έρευνα, ανάπτυξη και ο σχεδιασμός καλουπιών σχετικά με τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού παραγωγικής διαδικασίας για προϊόντα.

2. Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις: Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

(δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί επίσης:

(α) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα καιστο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους, που εμπίπτουν στα πλαίσια του σκοπού της, και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β) Να δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

(γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

(δ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας."

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ