ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 06.09.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

06-09-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 06.09.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 06.09.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε την 06.09.2018 η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της στο 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο Βαθύ του Δήμου Χαλκιδέων, στην οποία παρέστησαν ή/και αντιπροσωπεύθηκαν 11 (έντεκα) μέτοχοι εκπροσωπούντες 19.269.368 μετοχές επί συνόλου 25.118.410 μετοχών (ήτοι 76,71% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνόλου δικαιωμάτων ψήφου).

Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.papoutsanis.gr την 10.08.2018:

1. Εγκρίθηκε παμψηφεί η ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2017, μετά των εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Λόγω συσσωρευμένων ζημιών δεν τέθηκε ζήτημα διανομής μερίσματος.

2. Απαλλάχθηκαν παμψηφεί τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι ορκωτοί ελεγκτές της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

3. Εξελέγη παμψηφεί η ελεγκτική εταιρεία ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία «ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές Crowe Horwarth» που εδρεύει στην Αθήνα, Φωκίωνος Νέγρη 3, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 και καθορίστηκε η αμοιβή τους έως του ποσού των 30.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

4. Εγκρίθηκε παμψηφεί η καταβολή αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2017 συνολικού ποσού 49.749,54 ευρώ και προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών συνολικού ποσού έως 60.000 ευρώ, των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.

5. Εξελέγη παμψηφεί νέο διοικητικό συμβούλιο απαρτιζόμενο από τα εξής μέλη:

1. Χρήστος Γεωργαλής

2. Γεώργιος Γκάτζαρος

3. Μαίρη Ισκαλατιάν

4. Γεώργιος Μηνούδης

5. Μιχάλης Παναγής

6. Δημήτριος Παπουτσάνης

7. Μενέλαος Τασόπουλος

Εξελέγησαν παμψηφεί ως ανεξάρτητα μέλη οι κκ. Χρήστος Γεωργαλής και Δημήτριος Παπουτσάνης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου αποφασίστηκε παμψηφεί από τη Γενική Συνέλευση να λήγει την 6η Σεπτεμβρίου 2021, παρατεινόμενη όμως έως την επόμενη της λήξης της τακτικής γενικής συνέλευσης, μη δυνάμενη πάντως να υπερβεί τα τέσσερα έτη.

6. Εν όψει της εκλογής νέου διοικητικού συμβουλίου, αποφασίστηκε να γίνει εκλογή νέας επιτροπής ελέγχου, έτσι ώστε η θητεία της να ταυτίζεται με τη θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου. Συνεπώς, εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή νέας επιτροπής ελέγχου, η οποία θα απαρτίζεται από τους κκ. Χρήστο Γεωργαλή, Μελέτιο Μπαμπέκο και τον Γεώργιο Μηνούδη. Η θητεία τους θα ταυτίζεται με τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου, ήτοι θα λήγει την 6η Σεπτεμβρίου 2021, παρατεινόμενη έως την επόμενη της λήξης της τακτικής γενικής συνέλευσης, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί τα τέσσερα έτη.

7. Παρασχέθηκε παμψηφεί άδεια στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας.

8. Παρασχέθηκε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) υπό τους ακόλουθους περιορισμούς:

α) τα προς διάθεση δικαιώματα θα αντιστοιχούν κατ’ ανώτατο όριο σε 1.250.000 μετοχές, ως ο αριθμός τους έχει σήμερα, νοουμένου ότι ο αριθμός αυτός θα αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση εταιρικών πράξεων που χωρίς νέες εισφορές οδηγούν σε αλλαγή του συνολικού αριθμού μετοχών, όπως για παράδειγμα διαίρεση ή συνένωση μετοχών, ώστε το ποσοστό που αντιπροσωπεύει επί του συνολικού αριθμού των μετοχών να μένει σταθερό,

β) οι προς διάθεση μετοχές θα προκύπτουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών,

γ) η τιμή κτήσης θα οριστεί κατά ελάχιστο όριο στην ονομαστική αξία της κάθε μετοχής

δ) το πρόγραμμα μπορεί να απευθύνεται σε οποιαδήποτε από τα πρόσωπα που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή είτε σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, ή/και σε μέλη του προσωπικού της Εταιρείας ή/και σε πρόσωπα που της παρέχουν υπηρεσίες σε σταθερή βάση, όπως κρίνει το διοικητικό συμβούλιο.

Οι λοιποί όροι του προγράμματος θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση που θα θεσπίσει το πρόγραμμα και θα λάβει όλες τις σχετικές με αυτό αποφάσεις. Η παρεχόμενη εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται να ισχύει για 1 έτος από σήμερα, νοουμένου φυσικά ότι η χρονική προθεσμία αυτή αφορά μόνον στη θέσπιση και όχι στη λήξη του προγράμματος.

Ακολούθως, η γενική συνέλευση αποφασίζει σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, που θα λάβουν χώρα σε εναρμόνιση με το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών που θα θεσπίσει το ΔΣ, δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο να αυξάνεται μέχρι το ποσό της αντίστοιχης κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

9. Εγκρίθηκαν παμψηφεί από τη Γενική Συνέλευση οι επιπρόσθετες αμοιβές που έλαβαν τα ακόλουθα στελέχη και μέλη του διοικητικού συμβουλίου στο πλαίσιο των υφιστάμενων συμβάσεων εργασίας τους, ως κατωτέρω:

Γεώργιος Γκάτζαρος:

- ποσού 32.840,71 ευρώ που καταβλήθηκε στις 31.08.2017,

- ποσού 59.113,28 ευρώ που καταβλήθηκε στις 29.09.2017,

- ποσού ή 38.118,13 ευρώ που καταβλήθηκε στις 22.12.2017,

- ποσού 62.222,22 ευρώ που καταβλήθηκε στις 29.03.2018,

- ποσού 34.000 ευρώ που καταβλήθηκε στις 27.04.2018 και

- ποσού 3.777,78 ευρώ που καταβλήθηκε στις 31.05.2018

Μενέλαος Τασόπουλος:

- ποσού 32.840,74 ευρώ που καταβλήθηκε στις 29.09.2017,

- ποσού 54.734,53 ευρώ που καταβλήθηκε στις 30.11.2017,

- ποσού 42.500 ευρώ που καταβλήθηκε στις 28.02.2018 και

- ποσού 24.444,44 ευρώ που καταβλήθηκε στις 30.03.2018.

Μαίρη Ισκαλατιάν:

-ποσού 11.200 ευρώ που καταβλήθηκε στις 28.02.2018.

Τέλος, έγινε παρουσίαση από τον Κύριο Τασόπουλο Μενέλαο για την πορεία της εταιρείας και τους στόχους της. Αναφέρθηκε ότι ο κύκλος εργασιών για το πρώτο 8μηνο του 2018 έχει αυξηθεί κατά 21% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και ότι οι εξαγωγές της εταιρείας αντιπροσωπεύουν ποσοστό 40% του κύκλου εργασιών της.