ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 28.06.2019

06-06-2019

ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 28.06.2019


Ε0 - Κατάλογος εγγράφων  Download PDF

Ε1 - Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Download PDF

Ε2 - Σχέδιο αποφάσεων Download PDF

Ε3 - Πολιτική αποδοχών Download PDF

Ε4 - Σημαντικές οδηγίες σχετικά με τα έγγραφα Ε5 και Ε6 Download PDF

Ε5 - Γνωστοποίηση ή διορισμός εκπροσώπου νομικού προσώπου Download PDF

Ε6 - Διορισμός αντιπροσώπου νομικού προσώπου Download PDF

Ε7 - Διορισμός αντιπροσώπου φυσικού προσώπου Download PDF

Ε8 - Ανακοίνωση μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Download PDF

Ε9 - Άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας μετόχων Download PDF

Ε10- Ετήσια Οικονομική έκθεση χρήσης 2018 Download PDF