ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 29.07.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

29-07-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 29.07.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 29.07.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»


Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε την 29.07.2020, ώρα 11:00, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας
από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, στην οποία παρέστησαν ή/και αντιπροσωπεύθηκαν δεκαέξι (16) μέτοχοι εκπροσωπούντες 19.608.675 μετοχές επί συνόλου 25.118.410 μετοχών, ήτοι 78,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνόλου δικαιωμάτων ψήφου.

Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση, η οποία δημοσιεύθηκε όπως ο Νόμος ορίζει:

  1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι ετήσιες χρηματοοικονομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2019, μαζί με την έκθεση και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών.
  2. Εγκρίθηκε παμψηφεί η συνολική διαχείριση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και η απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, για τη χρήση 2019.
  3. Εγκρίθηκε παμψηφεί η έκθεση αποδοχών για το οικονομικό έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
  4. Εξελέγη παμψηφεί η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON AE Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων», αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 127, για να διεξάγει τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020, με συνολική αμοιβή €32.000 πλέον ΦΠΑ, που περιλαμβάνει πέραν του ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, την επισκόπηση οικονομικών καταστάσεων εξαμήνου, τον φορολογικό έλεγχο για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και τον έλεγχο της έκθεσης αποδοχών έτους 2020.
  5. Αποφασίστηκε παμψηφεί η μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 502.368,20€ στο ποσό των 13.563.941,40€, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 25.118.410 μετοχών της Εταιρείας από 0,56€ σε 0,54€, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας.
  6. Εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας.
  7. Εγκρίθηκε παμψηφεί η περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας.
  8. Εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρείας.
  9. Εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.
  10. Χορηγήθηκε παμψηφεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων που επιδιώκουν σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας (για τους διευθυντές υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για εταιρεία θυγατρική, κοινοπραξία ή συγγενή της Εταιρείας), εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης, δεοντολογίας και σύγκρουσης συμφερόντων.