ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 27.02.2020

04-02-2020

ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 27.02.2020

Ε0 – Κατάλογος εγγράφων λήψη αρχείου

Ε1 – Πρόσκληση γενικής συνέλευσης λήψη αρχείου

Ε2 – Σχέδιο αποφάσεων  λήψη αρχείου

Ε3 – Άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας μετόχων λήψη αρχείου

Ε4 – Σημαντικές οδηγίες σχετικά με τα έγγραφα Ε5 και Ε6 λήψη αρχείου

Ε5 – Γνωστοποίηση ή διορισμός εκπροσώπου νομικού προσώπου λήψη αρχείου

Ε6 – Διορισμός αντιπροσώπου νομικού προσώπου λήψη αρχείου

Ε7 – Διορισμός αντιπροσώπου φυσικού προσώπου λήψη αρχείου

Ε8 – Ανακοίνωση μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου λήψη αρχείου

Ε9-  Καταστατικό με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις εμφανείς λήψη αρχείου