ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 29.07.2020

08-07-2020

Κατάλογος εγγράφων που δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας:

Ε1 – Πρόσκληση γενικής συνέλευσης   λήψη αρχείου

Ε2 – Σχέδιο αποφάσεων λήψη αρχείου

Ε3 - Ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης του 2019 λήψη αρχείου

Ε4 – Καταστατικό με προτεινόμενες τροποποιήσεις εμφανείς λήψη αρχείου

Ε5 – Καταστατικό με ενσωματωμένες τις προτεινόμενες τροποποιήσεις λήψη αρχείου

Ε6 – Έκθεση αποδοχών λήψη αρχείου

Ε7 – Έντυπο διορισμού εκπροσώπου/αντιπροσώπου λήψη αρχείου

Ε8 – Ανακοίνωση μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου λήψη αρχείου

Ε9 – Άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας μετόχων λήψη αρχείου

Ε10 – Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως συμμετοχής στη γενική συνέλευση λήψη αρχείου

Ε11 – Ενημέρωση για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λήψη αρχείου

Ε12 – Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου λήψη αρχείου

Ε13 – Sustainability Report λήψη αρχείου