ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 15.07.2021 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15-07-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 15.07.2021 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 15.07.2021 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»


Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε την 15.07.2021, ώρα 11:00 π.μ., η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της στο 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο Βαθύ του Δήμου Χαλκιδέων, στην οποία παρέστησαν ή/και αντιπροσωπεύθηκαν
ή/και άσκησαν το δικαίωμα ψήφου τους πριν από την γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο, δεκαοκτώ (18) μέτοχοι εκπροσωπούντες 21.144.006 μετοχές επί συνόλου 26.906.094 μετοχών, ήτοι 78,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνόλου δικαιωμάτων ψήφου.

Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση, η οποία δημοσιεύθηκε όπως ο Νόμος ορίζει:

1.    Εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, απαρτιζόμενο από τα ακόλουθα έξι μέλη:

 

1.       Μαίρη Ισκαλατιάν

2.       Γεώργιο Γκάτζαρο

3.       Μενέλαο Τασόπουλο

4.       Δημήτριο Παπουτσάνη

5.       Χρήστο Γεωργαλή

6.       Μπαρούνα Αντώνιο

 

Εξελέγησαν παμψηφεί ως ανεξάρτητα μέλη οι κκ. Χρήστος Γεωργαλής και Αντώνιος Μπαρούνας, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 του ισχύοντος Ν. 3016/2002, καθώς και στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020.

 

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου αποφασίστηκε παμψηφεί από τη γενική συνέλευση να είναι τριετής, ήτοι να λήγει στις 15.07.2024, παρατεινόμενη όμως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

 

2. Αποφασίσθηκε παμψηφεί ως προς το είδος της επιτροπής ελέγχου,         την θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της: (α) η επιτροπή ελέγχου να αποτελεί ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή, απαρτιζόμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και έναν τρίτο, ο οποίος δεν θα απαιτείται να πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας, και (β) η θητεία της να ταυτίζεται με τη θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Επιπλέον, αποφασίσθηκε παμψηφεί η επιτροπή ελέγχου να απαρτίζεται από τους κ.κ.:

1. Χρήστο Γεωργαλή, ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου

2. Μπαρούνα Αντώνιο, ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου

3. Ευστάθιο Μπανίλα, τρίτο.

Τα παραπάνω μέλη της επιτροπής ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (υπερκλάδος Χρηματιστηρίου Αθηνών «Προσωπικά και Οικιακά Αγαθά») ενώ στην πλειονότητά τους είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Περαιτέρω, το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα στο πρόσωπο του κυρίου Γεωργαλή, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

3. Εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, και ορίσθηκε ότι η διάρκεια ισχύος της θα είναι πλέον μέχρι την 15η.07.2025.

4.   Εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση του άρθρου 16 του καταστατικού της Εταιρείας.