ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 05.05.2021

13-04-2021

Κατάλογος εγγράφων που δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας:

 1 – Πρόσκληση γενικής συνέλευσης   λήψη αρχείου

 2 – Σχέδιο αποφάσεων λήψη αρχείου

 3 – Προδιατυπωμένο κείμενο ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης (συμμετοχή με επιστολική ψήφο) λήψη αρχείου

 4 – Προδιατυπωμένο κείμενο ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης (συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης) λήψη αρχείου

 5 – Έντυπο επιστολικής ψήφου  λήψη αρχείου

 6 – Έντυπο διορισμού εκπροσώπου/αντιπροσώπου για την εξ'αποστάσεως συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης λήψη αρχείου

 7 – Έντυπο διορισμού εκπροσώπου/αντιπροσώπου για συμμετοχή με επιστολική ψήφο λήψη αρχείου

 8 – Ανακοίνωση μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου λήψη αρχείου

 9 – Άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας μετόχων λήψη αρχείου

10 – Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως συμμετοχής στη γενική συνέλευση λήψη αρχείου

11 – Ενημέρωση για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λήψη αρχείου

12 – Έκθεση αποδοχών 2020 λήψη αρχείου

13 – Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου λήψη αρχείου

14 – Πολιτική Καταλληλότητας ΔΣ λήψη αρχείου

15 – Καταστατικό με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις εμφανείς λήψη αρχείου

16 – Τροποποιημένο καταστατικό καθαρό λήψη αρχείου