ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 17.04.2024

27-03-2024

Κατάλογος εγγράφων που δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας:

 1 – Πρόσκληση γενικής συνέλευσης   λήψη αρχείου

 2 – Σχέδιο αποφάσεων λήψη αρχείου

 3 – Έντυπο επιστολικής ψήφου  λήψη αρχείου

 4 – Έντυπο διορισμού εκπροσώπου/αντιπροσώπου λήψη αρχείου

 5 – Ανακοίνωση μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου λήψη αρχείου

 6 – Άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας μετόχων λήψη αρχείου

 7 – Έκθεση αποδοχών 2023 λήψη αρχείου

 8 – Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2023 λήψη αρχείου

 9 – Έκθεση ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών λήψη αρχείου