ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

24-09-2021

 

 

 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ

 

Χαλκίδα, 24/9/2021


Η Εταιρεία "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, και σε εκτέλεση της από 05.05.2021
  απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 29.06.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και συγκεκριμένα την 23/9/2021 προέβη στην αγορά 2.604 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR 2,16 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR 5.624,64.

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών "
ALPHA FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”.

Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 13.893 ίδιες μετοχές (ήτοι, 0,051% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών)
από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.


More Announcements

 • 19-03-2021
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
  MORE
 • 25-10-2021
  ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020
  MORE
 • 18-11-2021
  Παπουτσάνης ΑΒΕΕ: Απάντηση σε επιστολή της Ε.Κ.
  MORE
 • 25-05-2021
  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
  MORE