Ανακοίνωση αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

29-06-2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 29.06.2012

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝΗ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (η Εταιρεία) γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε την 29.06.2012 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 43.680.061 μετοχές, ήτοι 85,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνόλου δικαιωμάτων ψήφου, και έλαβε ομοφώνως τις ακόλουθες αποφάσεις για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην από 06.06.2012 σχετική Πρόσκληση.1. Εγκρίθηκαν οι Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011, μετά των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.2. Απηλλάγησαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011.3. Εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρεία - Ορκωτοί Ελεγκτές με την επωνυμία «ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές Crowe Horwath», που εδρεύει στην Αθήνα για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και το φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012 και καθορίστηκε η αμοιβή τους στα 45.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2012.4. Έγκριση της καταβολής συνολικού ποσού 560.000 Ευρώ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για ακαθάριστες αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή από συμβάσεις μισθωτής εργασίας και παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών κατά την εταιρική χρήση 01.01.2011 – 31.12.2011. και προέγκριση για τη χρήση 2012 καταβολής σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ως αμοιβών ή εξόδων ή εν γένει αποζημίωσης, συνολικού ποσού 450.000 Ευρώ, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.5. Παροχή άδειας σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας.