Ανακοίνωση Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

09-06-2015

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3β του κ.ν. 2190/1920 ότι κατά την 09.06.2015, ήτοι κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2015, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας και των δικαιωμάτων ψήφου είναι 50.797.369 αντίστοιχα.

Η Εταιρία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ως άνω κοινών μετά ψήφου μετοχών.