Ανακοίνωση για την εφαρμογή Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης προς το προσωπικό και τα σ..

30-11-2007

 

Ανακοίνωση για την εφαρμογή Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης προς το προσωπικό και τα στελέχη της διοίκησης της εταιρίας για την αγορά μετοχών της PLIAS Α.Β.Ε.Ε.
Η PLIAS A.B.E.E. (εφεξής η «Εταιρεία») στο πλαίσιο της εφαρμογής προγράμματος διάθεσης μετοχών της σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη και λοιπά στελέχη της Εταιρείας και των θυγατρικών-συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων, με την μορφή παραχώρησης έως ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων (1.700.000) δικαιωμάτων προαίρεσης στην έκδοση αγοράς μετοχών (εφεξής το «Πρόγραμμα»), όπως αυτό αποφασίσθηκε με την από 29.06.2007 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τους όρους του εν λόγω Προγράμματος, που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.9 (πλέον άρθρου 13 παρ.13) του Κ.Ν.2190/1920.

1. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος, όπως αυτό περιγράφεται κατωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτημένο από τη Γενική Συνέλευση να παραχωρήσει το Δικαίωμα Προαιρέσεως με κριτήριο την απόδοση των στελεχών και τις κρατούσες συνθήκες στην αγορά, υπό τον όρο ή τους όρους που κατά την απόλυτη κρίση του θεωρεί απαραίτητους, συνήλθε σήμερα 30 Νοεμβρίου 2007 σε συνεδρίαση, ενέκρινε τους ειδικότερους όρους του Προγράμματος και αποφάσισε να παραχωρήσει τελικώς 400.000 δικαιώματα στο Δ/νοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, 200.000 δικαιώματα σε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και 900.000 δικαιώματα συνολικώς σε 6 στελέχη της εταιρίας και θυγατρικών-συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων που αντιστοιχούν σε 1.500.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,32 ΕΥΡΩ, με τιμή άσκησης ίση με την ονομαστική αξία.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σήμερα ανέρχεται σε 27.031.813,12 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 84.474.416 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μια.

3. Η ανάληψη του αριθμού των μετοχών που παραχωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στους δικαιούχους, δύναται να λαμβάνει χώρα μετά την πάροδο ενός (1) έτους τουλάχιστον από την έναρξη του Προγράμματος, και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την ως άνω απόφαση παραχώρησης, ήτοι από 1 έως 10 Δεκεμβρίου του έτους 2008 για μέχρι το 50% των δικαιωμάτων που παρασχέθηκαν στους δικαιούχους (1η Περίοδος Άσκησης), και από 1 έως 10 Δεκεμβρίου 2009 για το υπόλοιπο 50% των δικαιωμάτων (2η Περίοδος Άσκησης), σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος. Κατά τη 2η Περίοδο Άσκησης, οι Δικαιούχοι θα μπορούν να ασκήσουν και όσα από τα παραχωρηθέντα σε αυτούς δικαιώματα δεν ασκήθηκαν κατά την 1η Περίοδο Άσκησης.

4. Κατά τις Περιόδους Άσκησης, οι δικαιούχοι που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους, θα πρέπει α) να κοινοποιήσουν στην Εταιρεία με τα ειδικά έντυπα άσκησης δικαιώματος, που θα τους χορηγηθούν την πρόθεση τους να ασκήσουν, εν όλω ή εν μέρει, τα παραχωρηθέντα σε αυτούς δικαιώματά προαιρέσεως και β) να καταβάλλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, που θα τους κοινοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ποσό ίσο με την τιμή άσκησης επί του αριθμού των μετοχών που έκαστος των δικαιούχων θα αναλάβει.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός του μηνός Δεκεμβρίου κατά τον οποίο έγινε η παραλαβή των εντύπων άσκησης του δικαιώματος, θα προβεί στην έκδοση των σχετικών μετοχών της Εταιρείας και στην έκδοση, στο όνομα του συμμετέχοντος που έχει ασκήσει το δικαίωμα προαιρέσεως, των τίτλων των Μετοχών που αφορούν το Δικαίωμα Προαιρέσεως, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

6. Οι αυξήσεις αυτές θα καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο από τους συμμετέχοντες που άσκησαν τα ανωτέρω δικαιώματά τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει μέχρι την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους του Προγράμματος προκειμένου να πιστοποιήσει και την καταβολή του ποσού των κατά τα ανωτέρω αυξήσεων. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πραγματοποιεί το ταχύτερο δυνατό όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εκδοθούν οι νέες μετοχές που αντιστοιχούν στο εκάστοτε ποσό αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και να παραδοθούν στους δικαιούχους, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο αριθμός των νέων μετοχών που τελικά θα εκδοθούν και των οποίων θα ζητηθεί η εισαγωγή τους στο Χ.Α. εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες θα ασκηθεί το σχετικό δικαίωμα και θα καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό.

7. Κανένα δικαίωμα προαιρέσεως που παραχωρείται σύμφωνα με το Πρόγραμμα δεν δύναται να μεταβιβασθεί από τον δικαιούχο ή τους αντιπροσώπους του ή να καταστεί αντικείμενο υποθήκευσης, ενεχυρίασης ή άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος. Σε περίπτωση αθέτησης ή βάσιμης ένδειξης αθέτησης του παρόντος όρου το δικαίωμα προαιρέσεως θα παύει να υφίσταται.

8. Το δικαίωμα προαιρέσεως θα παύει να υφίσταται αυτομάτως και ο συμμετέχων θα εκπίπτει αυτομάτως του δικαιώματος προαιρέσεως:

(i) κατά τη λήξη της περιόδου άσκησης δικαιώματος προαιρέσεως,

(ii) κατά την ημερομηνία κατά την οποία λύεται η Σχέση Εργασίας συνεπεία απολύσεως ή παραιτήσεως του εργαζομένου για οποιονδήποτε λόγο

(iii) κατά την ημερομηνία κατά την οποία ο συμμετέχων κηρύσσεται σε πτώχευση

(iv) σε κάθε παράβαση ή βάσιμη ένδειξη παράβασης του Άρθρου 6 του Προγράμματος (περί μεταβίβασης)

(v) σε περίπτωση που η Εταιρεία τεθεί σε εκκαθάριση

9. Το Πρόγραμμα θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο δύναται κατά καιρούς με απόφαση του και άνευ άλλης διατύπωσης να τροποποιήσει ή να επαυξήσει τα Άρθρα ή το Πρόγραμμα από κάθε άποψη υπό την προϋπόθεση ότι:(i) καμία τροποποίηση δεν θα περιορίσει τα ήδη υπάρχοντα δικαιώματα που αποκτήθηκαν από τον συμμετέχοντα σύμφωνα με το Πρόγραμμα χωρίς την έγκριση του ενδιαφερομένου συμμετέχοντος, (ii) καμία τροποποίηση δεν θα διενεργηθεί προς όφελος του Συμμετέχοντος παρά μόνον κατόπιν έγκρισης από την Εταιρεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εκτός από μικρές τροποποιήσεις προς όφελος της διαχείρισης του Προγράμματος, προκειμένου να ληφθεί υπόψη τυχόν αλλαγή της νομοθεσίας, ή να αποκτηθούν ή να διατηρηθούν φορολογικές ελαφρύνσεις.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται κατά καιρούς και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις να τροποποιήσει το Πρόγραμμα στο βαθμό που θα θεωρήσει απαραίτητο ή επιθυμητό προκειμένου να συμμορφωθεί ή επωφεληθεί σε σχέση με κάθε φορολογικό δικαστικό ή ρυθμιστικό κανονισμό, νόμο, οδηγία, ρύθμιση ή άλλη εν ισχύ πρόβλεψη.

11. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που σχετίζονται με την ερμηνεία των άρθρων και άλλων θεμάτων σχετικά με το Πρόγραμμα θα είναι οριστικές και δεσμευτικές.

12. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να καλύψει τις δαπάνες σχεδιασμού και εφαρμογής του Προγράμματος.