Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 293 του Κανονισμού του Χ.Α.

29-03-2007

 

Η ένταξη των μετοχών της Εταιρίας ?σύμφωνα με τα κριτήρια της απόφασης 64/29.3.2001 του Χ.Α.- στην ειδική κατηγορία των μετοχών υπό επιτήρηση, έγινε λόγω του γεγονότος ότι κατά την δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση της Εταιρίας της χρήσης 2002, η Εταιρία εμφάνισε ζημίες χρήσης μεγαλύτερες σε απόλυτο νούμερο από τα κέρδη της χρήσεως που προηγήθη και σε απόλυτο μέγεθος μεγαλύτερες από το 20% του κύκλου εργασιών της εταιρείας.

Οι ενέργειες που γίνονται από την Εταιρεία για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης είναι οι ακόλουθες:

  • Αύξηση της παραγωγικότητας των ιδιόκτητων υπερσύγχρονων βιομηχανικών μονάδων και συνεχής έλεγχος κόστους.
  • Περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων των εταιρειών του Ομίλου, μέσα από τη δημιουργία καινοτομικών και ανταγωνιστικών προϊόντων.
  • Έμφαση στις εξαγωγές και εν γένει στη δραστηριοποίηση των εταιριών του Ομίλου στο εξωτερικό, αλλά και στις φασόν και private label παραγωγές και πωλήσεις.
  • Προσπάθεια πώλησης μη λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του Ομίλου τόσο κατά το έτος 2005 όσο και κατά το 2006 παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση. Τέλος, τα λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδος προ φόρων, αποσβέσεων, χρηματοιοικονομικών και επενδυτικών) και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου στις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2006 είναι θετικά.