Ανακοίνωση υπογραφής προσυμφώνου πώλησης θυγατρικής

30-05-2007

 

Βάσει της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.07.2005, άρθρο 2, παράγραφος 2.ιγ, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι η Εταιρεία Plias Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών έχει υπογράψει με την Εταιρεία RESDE Ανώνυμη Κτηματική Τεχνική Ξενοδοχειακή Εταιρεία, Προσύμφωνο Αγοραπωλησίας του συνόλου (100%) των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία ΚΑΡΕΛΙΚΑ Α.Ε. έναντι τιμήματος 5,7 εκ. Euro.

Η μεταβίβαση των μετοχών αυτών αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του β' τριμήνου του 2007, οπότε και θα ακολουθήσει σχετική γνωστοποίηση. Αναφορικά με την επίδραση επί των μεγεθών της Εταιρείας, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω συναλλαγή θα επηρεάσει θετικά τα Αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια τόσο της Μητρικής Εταιρείας όσο και τα Ενοποιημένα