Διόρθωση Οικονομικών Καταστάσεων

20-04-2007

 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Εταιρείας της 29ης Μαρτίου 2007, σχετική με διόρθωση Οικονομικών Στοιχείων προγενέστερων οικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία προκειμένου να παρουσιάσει τα στοιχεία με μεγαλύτερη σαφήνεια προβαίνει σε νέα ανακοίνωση.
Κατ? εφαρμογή των διατάξεων της απ. 118/23.3.2006 της Ε.Λ.Τ.Ε. και της από 24.3.2006 ανακοίνωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι πραγματοποιήθηκε αναμόρφωση σε κονδύλια των δημοσιευμένων ενδιάμεσων και ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Πέραν των ανωτέρω η Εταιρεία με τη παρούσα επισημαίνει τα ακόλουθα λογιστικά λάθη που επισημάνθηκαν και διορθώθηκαν στις Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2006:

Τα λογιστικά λάθη αφορούν:

Για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις:
1. Λάθος εκτίμηση κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΛΠ ότι η αρνητική διαφορά αποτίμησης των «Διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» ύψους 1.172.494 ευρώ αφορούσε προσωρινή ζημία αποτίμησης, ενώ στην πραγματικότητα αφορούσε ζημία απομείωσης. Το λάθος αυτό είχε σαν συνέπεια το ανωτέρω ποσό να περιλαμβάνεται, σε όλες μέχρι σήμερα τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, στο κονδύλι «αποθεματικά εύλογης αξίας», ενώ θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στα «αποτελέσματα εις νέον». Η αλλαγή αυτή αφορά αποκλειστικά αναδιάταξη κονδυλίων μεταξύ λογαριασμών της Καθαρής Θέσης των μετόχων της Εταιρείας και δεν έχει επίδραση σε κανένα από τα κονδύλια του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων μετά από φόρους και δκαιωμάτων μειοψηφίας καθώς και στην καθαρή θέση των μετόχων της Εταιρείας.

Για τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας:
2. Λάθος εκτίμηση κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΛΠ ότι η αρνητική διαφορά αποτίμησης των «Διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων» ύψους 1.172.494 ευρώ αφορούσε προσωρινή ζημία αποτίμησης, ενώ στην πραγματικότητα αφορούσε ζημία απομείωσης. Το λάθος αυτό είχε σαν συνέπεια το ανωτέρω ποσό να περιλαμβάνεται, σε όλες μέχρι σήμερα τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, στο κονδύλι «αποθεματικά εύλογης αξίας», ενώ θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στα «αποτελέσματα εις νέον». Η αλλαγή αυτή αφορά αποκλειστικά αναδιάταξη κονδυλίων μεταξύ λογαριασμών της Καθαρής Θέσης των μετόχων της Εταιρείας και δεν έχει επίδραση σε κανένα από τα κονδύλια του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων μετά από φόρους και δκαιωμάτων μειοψηφίας καθώς και στην καθαρή θέση των μετόχων της Εταιρείας.
3. Λάθος εκτίμηση κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΛΠ ότι η αρνητική διαφορά αποτίμησης των «Επενδύσεων σε θυγατρικές» της Plias Εμπορική Α.Ε. ποσού 38.749.933 ευρώ και της Aninas holding A.E. 5.397.030 (συνολικού ύψους 44.146.963 ευρώ) αφορούσε προσωρινή ζημία αποτίμησης, ενώ στην πραγματικότητα αφορούσε ζημία απομείωσης. Το λάθος αυτό είχε σαν συνέπεια το ανωτέρω ποσό να περιλαμβάνεται, σε όλες μέχρι σήμερα τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, στο κονδύλι «αποθεματικά εύλογης αξίας», ενώ θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στα «αποτελέσματα εις νέον». Η αλλαγή αυτή αφορά αποκλειστικά αναδιάταξη κονδυλίων μεταξύ λογαριασμών της Καθαρής Θέσης των μετόχων της Εταιρείας και δεν έχει επίδραση σε κανένα από τα κονδύλια του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων μετά από φόρους και δκαιωμάτων μειοψηφίας καθώς και στην καθαρή θέση των μετόχων της Εταιρείας.
4. Λογιστικό λάθος κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΛΠ ύψους 3.038.068 ευρώ. Αφορά δάνεια της 100% θυγατρικής Plias Εμπορική Α.Ε. για τα οποία έχει εγγυηθεί η μητρική εταιρεία σε περίπτωση που η εν λόγω εταιρεία δεν μπορεί να τα αποπληρώσει. Το ποσό αυτό θα έπρεπε να είχε αναγνωρισθεί στο υπόλοιπο εις νέο και σε μακροπρόθεσμη πρόβλεψη στις υποχρεώσεις του ισολογισμού. Η αλλαγή αυτή δεν έχει επίδραση στον κύκλο εργασιών και στα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας. Επηρεάζει την καθαρή θέση των μετόχων της Εταιρείας κατά το ποσό των 3.038.068 ευρώ.
5. Λάθος εκτίμηση στις οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2005 και μεταγενέστερα ότι η αρνητική διαφορά αποτίμησης των «Επενδύσεων σε θυγατρικές» ύψους 4.000.000 ευρώ αφορούσε προσωρινή ζημία αποτίμησης, ενώ στην πραγματικότητα αφορούσε ζημία απομείωσης. Το ποσό αυτό αφορούσε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Plias Εμπορική (100% θυγατρική της μητρικής) η οποία πραγματοποιήθηκε εντός του Δεκεμβρίου του 2005. Το λάθος αυτό είχε σαν συνέπεια το ανωτέρω ποσό να περιλαμβάνεται, σε όλες μέχρι σήμερα τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, στο κονδύλι «αποθεματικά εύλογης αξίας», ενώ θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στα «αποτελέσματα της χρήσης» 2005 και στα «αποτελέσματα εις νέον» του ισολογισμού. Η αλλαγή αυτή δεν επηρεάζει τον κύκλο εργασιών της εταιρείας. Εχει επίδραση κατά το ποσό των 4.000.000 ευρώ στα αποτελέσματα μετά φόρων και μειοψηφίας και στην Καθαρή θέση των μετόχων της Εταιρείας.

Τα βασικά μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων διαμορφώνονται ως εξής:

Για τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις:
Δεν υπάρχει επίδραση σε κανένα από τα κονδύλια του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων μετά από φόρους και δικαιωμάτων μειοψηφίας καθώς και στην καθαρή θέση των μετόχων της Εταιρείας.

Για τις ατομικές Οικονομικές καταστάσεις:
Α) Μεταβολές στα δημοσιευμένα Ίδια ΚεφάλαιαΔημοσιευμένα Ίδια Κεφάλαια

Προσαρμογές

Επαναδιατυπωμένα Ίδια Κεφάλαια

 

31/12/2004

3.803.867

-3.038.068

765.799

31/3/2005

3.368.764

-3.038.068

330.696

30/6/2005

3.342.511

-3.038.068

304.443

30/9/2005

3.150.407

-3.038.068

112.339

31/12/2005

8.329.833

-3.038.068

5.291.765

31/3/2006

11.338.528

-3.038.068

8.300.460

30/6/2006

12.857.887

-3.038.068

9.819.819

30/9/2006

13.554.291

-3.038.068

10.516.223

 Β) Μεταβολές στα δημοσιευμένα αποτελέσματα μετά από φόρους


Δημοσιευμένα αποτελέσματα μετά από φόρους

Προσαρμογές

Επαναδιατυπωμένα αποτελέσματα μετά από φόρους

 

31/12/2004

-2.706.508

0

-2.706.508

31/3/2005

-435.103

0

-435.103

30/6/2005

-490.226

0

-490.226

30/9/2005

-192.104

0

-192.104

31/12/2005

-1.727.654

-4.000.000

-5.727.654

31/3/2006

-307.586

0

-307.586

30/6/2006

-536.412

0

-536.412

30/9/2006

-860.184

0

-860.184

 


Γ) Μεταβολές στον Κύκλο εργασιών
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας δεν επηρεάζεται από τις ανωτέρω αλλαγές.

Οι ανωτέρω μεταβολές παρατίθενται μαζί με την αιτιολόγηση τους στην σημείωση 4.4.8 των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2006.