Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2007

31-05-2007

 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ PLIAS ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ 27%.


Συνεχίζοντας την πορεία για την οικονομική ανάκαμψη, βελτίωση σημείωσαν τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου PLIAS και κατά το Α? Τρίμηνο του 2007, σύμφωνα με τα στοιχεία και τις πληροφορίες των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01/01/2007 ? 31/03/2007, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των εφαρμοζόμενων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Συγκεκριμένα, σε επίπεδο Ομίλου, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ?7,9 εκ. από ?6,2 εκ., την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 27%, η οποία οφείλεται στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών για την παραγωγή προϊόντων για λογαριασμό τρίτων. Τα Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) παρουσίασαν βελτίωση κατά 134% και ανήλθαν σε κέρδη ?54 χιλ. έναντι ζημιών ?158 χιλ., το αντίστοιχο Τρίμηνο του 2006. Επίσης βελτιωμένα εμφανίζονται και τα αποτελέσματα μετά φόρων από ζημιές ?1,1 εκ. σε ?1,0 εκ.

Όσον αφορά τη μητρική εταιρία PLIAS Α.Β.Ε.Ε., ο κύκλος εργασιών σημείωσε βελτίωση κατά 31% και διαμορφώθηκε σε ?3,7 εκ. έναντι ?2,8 εκ., την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σημειώνεται ότι η σημαντική αύξηση της τιμής του ζωικού λίπους διεθνώς, που αποτελεί την κύρια πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων, επηρέασε αρνητικά το μικτό περιθώριο κέρδους της μητρικής εταιρίας. Για τον ίδιο λόγο εμφανίζονται μειωμένα και τα αποτελέσματα μετά φόρων από ζημιές ?308 χιλ. σε ?483 χιλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την αύξηση της τιμής της κύριας πρώτης ύλης, ο Όμιλος PLIAS ? μέσα από τη σύναψη νέων στρατηγικών συνεργασιών για παραγωγή προϊόντων για λογαριασμό τρίτων, την ανάπτυξη των θυγατρικών εταιριών, την εδραίωση της παρουσίας στην ελληνική αγορά και την επέκταση στη διεθνή, αλλά και την προσήλωση στους στρατηγικούς του στόχους ? προχωρά συστηματικά προς τη χρηματοοικονομική ανάκαμψη.

Σε αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλει και η πώληση της εταιρίας ΚΑΡΕΛΙΚΑ Α.Ε, (η οποία έχει σαν μοναδικό περιουσιακό στοιχείο ένα ακίνητο στην Κάτω Κηφισιά) έναντι τιμήματος ?5,7 εκ. εντός του δευτέρου τριμήνου. Η πώληση αυτή θα επηρεάσει θετικά τα Αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια, και θα συντελέσει στη μείωση του τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου.