ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΡΕΛΙΚΑ Α.Ε.

29-06-2007

 

Βάσει της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.07.2005, άρθρο 2, παράγραφος 2.ιγ και σε συνέχεια της από 30.05.2007 ανακοίνωσης περί υπογραφής προσυμφώνου πώλησης της εν θέματι θυγατρικής, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι η Εταιρεία «Plias Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών» υπέγραψε με την Εταιρεία «RESDE Ανώνυμη Κτηματική Τεχνική Ξενοδοχειακή Εταιρεία» την οριστική συμφωνία αγοραπωλησίας του συνόλου (100%) των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία «ΚΑΡΕΛΙΚΑ Α.Ε.» έναντι τιμήματος 5,7 εκ. Ευρώ.

Εκτιμάται ότι η εν λόγω συναλλαγή θα επηρεάσει θετικά τα Αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια τόσο της Μητρικής Εταιρείας όσο και τα Ενοποιημένα.