Ολοκληρώθηκε η πώληση της θυγατρικής εταιρίας OLYMPUS FOODS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρ..

17-12-2007

 

Ολοκληρώθηκε η πώληση της θυγατρικής εταιρίας OLYMPUS FOODS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία

Βάσει της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.07.2005, άρθρο 2, παράγραφος 2.ιγ και σε συνέχεια της από 08.10.2007 ανακοίνωσης περί υπογραφής προσυμφώνου πώλησης της εν θέματι θυγατρικής, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι η Εταιρεία 'Plias Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών' υπέγραψε με την Εταιρεία 'Κ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία - ΚΑΛΑΣ Α.Ε.' συμφωνία για την πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία 'OLYMPUS FOODS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία΄ (91% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου). Το τίμημα πώλησης του συνόλου των μετοχών της εν θέματι θυγατρικής ανέρχεται σε 7.000.000 Ευρώ. Εκτιμάται ότι η εν λόγω συναλλαγή θα επηρεάσει θετικά τόσο τα Αποτελέσματα όσο και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου PLIAS.