Υπογραφή Προσυμφώνου για πώληση θυγατρικής εταιρείας

08-10-2007

 

Η Εταιρεία «PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ανακοινώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει σε πώληση της συμμετοχής της στην Εταιρεία Olympus Foods ABEE, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 91% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω Εταιρείας, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής αναδιάρθρωσης του Ομίλου PLIAS, που αποσκοπεί στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής του κατάστασης και την επικέντρωση στο κύριο αντικείμενο της δραστηριοποίησής του. Συγκεκριμένα η Εταιρεία προέβη σήμερα, 08.10.2007, στην υπογραφή προσυμφώνου με την εταιρεία «Κ.Ε .ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία ? ΚΑΛΑΣ Α.Ε.» για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην ως άνω Εταιρεία. Η πώληση τελεί υπό την αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του τεχνικού, νομικού και οικονομικού ελέγχου (due diligence) που θα διεξάγει η υποψήφια αγοράστρια. Το τίμημα έχει κατ? αρχήν συμφωνηθεί στο ποσό των επτά εκατομμυρίων ευρώ (?7.000.000) για το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, θα οριστικοποιηθεί δε μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, σύμφωνα με τους όρους του ως άνω προσυμφώνου. Η οριστική μεταβίβαση του συνόλου της συμμετοχής αυτής, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την 30.11.2007, υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαιτουμένων κανονιστικών αδειών και εγκρίσεων.