ΑΓΟΡΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GAGEO A.B.E.E. 25.11.2008

25-11-2008

 

Η Εταιρεία «PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ανακοινώνει σήμερα την αγορά μειοψηφικού πακέτου 48,8% της εταιρείας GAGEOA.B.E.E. αντί τιμήματος τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€4.000.000) στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 5ης Αυγούστου 2008. Κατόπιν της ως άνω αγοράς η Εταιρεία κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της GAGEO A.B.E.E.

Περισσότερες Ανακοινώσεις

 • 22-01-2008
  Συμπληρωματική ανακοίνωση σχετικά με τα Στοιχεία και Πληροφορίες της Εταιρείας της περιόδου Ιαν...
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 03-10-2008
  Ανακοίνωση Τροποποίησης Οικονομικής Έκθεσης Α´ Εξαμήνου 2008
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 29-11-2008
  Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 30-12-2008
  Ανακοίνωση σημαντικών μεταβολών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ