Ανακοίνωση εταιρείας PLIAS A.B.E.E. σύμφωνα με το άρθρο 293 του Κανονισμού του Χ.Α.

31-03-2008

 

Η ένταξη των μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με τα κριτήρια της απόφασης 64/29.3.2001 του Χ.Α.- στην ειδική κατηγορία των μετοχών υπό επιτήρηση, έγινε λόγω του γεγονότος ότι κατά την δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση της Εταιρίας της χρήσης 2002, η Εταιρία εμφάνισε ζημίες χρήσης μεγαλύτερες σε απόλυτο νούμερο από τα κέρδη της χρήσεως που προηγήθη και σε απόλυτο μέγεθος μεγαλύτερες από το 20% του κύκλου εργασιών της εταιρείας.

Οι ενέργειες που γίνονται από την Εταιρεία για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης είναι οι ακόλουθες:

- Αύξηση της παραγωγικότητας των ιδιόκτητων υπερσύγχρονων βιομηχανικών μονάδων και συνεχής έλεγχος κόστους.

- Περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων των εταιρειών του Ομίλου, μέσα από τη δημιουργία καινοτομικών και ανταγωνιστικών προϊόντων.

- Έμφαση στις εξαγωγές και εν γένει στη δραστηριοποίηση των εταιριών του Ομίλου στο εξωτερικό, αλλά και στις φασόν και private label παραγωγές και πωλήσεις.

- Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου που θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας μέσω της μείωσης του δανεισμού και της αύξησης της παραγωγικότητας μέσω του επενδυτικού της σχεδίου.