Ανακοίνωση Κ.Ν.2190

23-07-2008

 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20, η προθεσμία των τεσσάρων (4) μηνών για την καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Plias Α.Β.Ε.Ε. που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της την 17.03.2008 παρήλθε την 18.07.2008.Ενόψει της παρέλευσης της ταχθείσας προθεσμίας πριν από την έναρξη του χρόνου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων λόγω ανάγκης έγκρισης του σχεδίου Ενημερωτικού Δελτίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 18.07.2008 απόφασή του επιβεβαίωσε τα ανωτέρω και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 11 Κ.Ν. 2190/20 αποφάσισε να επαναφέρει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στο πριν από την αύξηση ποσό.

Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ είκοσι επτά εκατομμυρίων τριάντα μία χιλιάδων οκτακοσίων δέκα τριών και δώδεκα (27.031.813,12), διαιρούμενο σε ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες δέκα έξι (84.474.416) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,32 εκάστη.