Ανακοίνωση σημαντικών μεταβολών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

30-12-2008

 

Ανακοίνωση σημαντικών μεταβολών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007Η εταιρεία PLIAS Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει δυνάμει των άρθρων 9, 10 και 14 του Ν. 3556/2007, της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Εγκυκλίου με αριθ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου τα εξής:1. Η Lavonos Anstalt με την από 29.12.2008 γνωστοποίησή της ενημέρωσε την Εταιρεία για την μεταβολή του ποσοστού της έμμεσης συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μέσω των εταιρειών THRUSH INVESTMENT HOLDINGS LTD και EAGLE ENTERPRISES S.A. που επήλθε την 29.12.2008 λόγω έμμεσης απόκτησης μετοχών με δικαίωμα ψήφου κατά την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της PLIAS Α.Β.Ε.Ε. Κατόπιν της μεταβολής αυτής, το ποσοστό έμμεσης συμμετοχής της Lavonos Anstalt κατήλθε του ορίου των 2/3 των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και από 66,682% ανέρχεται πλέον σε 52,345% που αντιστοιχεί σε 103.204.252 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές επί συνόλου 197.161.741 δικαιωμάτων ψήφου.2. Η THRUSH INVESTMENT HOLDINGS LTD με την από 29.12.2008 γνωστοποίησή της ενημέρωσε την Εταιρεία για την μεταβολή του ποσοστού της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που επήλθε την 29.12.2008 λόγω απόκτησης μετοχών με δικαίωμα ψήφου κατά την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της PLIAS Α.Β.Ε.Ε. Κατόπιν της μεταβολής αυτής, το ποσοστό συμμετοχής της THRUSH INVESTMENT HOLDINGS LTD κατήλθε του ορίου 50% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και από 55,33% ανέρχεται πλέον σε 47,48% που αντιστοιχεί σε 93.610.792 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές επί συνόλου 197.161.741 δικαιωμάτων ψήφου.3. Η EAGLE ENTERPRISES S.A. με την από 29.12.2008 γνωστοποίησή της ενημέρωσε την Εταιρεία για την μεταβολή του ποσοστού της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που επήλθε την 29.12.2008 λόγω μη συμμετοχής στην τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της PLIAS Α.Β.Ε.Ε. Κατόπιν της μεταβολής αυτής, το ποσοστό συμμετοχής της EAGLE ENTERPRISESS.A. κατήλθε του ορίου 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και από 11,36% ανέρχεται πλέον σε 4,87% που αντιστοιχεί σε 9.593.460 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές επί συνόλου 197.161.741 δικαιωμάτων ψήφου.4. Η TANACA HOLDINGS LTD με την από 29.12.2008 γνωστοποίησή της ενημέρωσε την Εταιρεία για την μεταβολή του ποσοστού της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που επήλθε την 29.12.2008 λόγω απόκτησης μετοχών με δικαίωμα ψήφου κατά την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της PLIAS Α.Β.Ε.Ε. Κατόπιν της μεταβολής αυτής, το ποσοστό συμμετοχής της υπερέβη το όριο 15% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και από 14,96% ανέρχεται πλέον σε 15,38% που αντιστοιχεί σε 30.324.161 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές επί συνόλου 197.161.741 δικαιωμάτων ψήφου.5. Η ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. με την από 29.12.2008 γνωστοποίησή της ενημέρωσε την Εταιρεία για την υπέρβαση του ορίου 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που επήλθε την 29.12.2008 λόγω απόκτησης μετοχών με δικαίωμα ψήφου κατά την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της PLIAS Α.Β.Ε.Ε. Κατόπιν τούτου, το ποσοστό συμμετοχής της ανέρχεται σε 6,25% που αντιστοιχεί σε 12.313.014 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές επί συνόλου 197.161.741 δικαιωμάτων ψήφου.6. Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με την από 29.12.2008 γνωστοποίησή της ενημέρωσε την Εταιρεία για την υπέρβαση του ορίου 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που επήλθε την 29.12.2008 λόγω απόκτησης μετοχών με δικαίωμα ψήφου κατά την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της PLIAS Α.Β.Ε.Ε. Κατόπιν τούτου, το ποσοστό συμμετοχής της ανέρχεται σε 5,90% που αντιστοιχεί σε 11.635.184 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές επί συνόλου 197.161.741 δικαιωμάτων ψήφου.7. Ο Γεώργιος Γκάτζαρος του Σωτηρίου με την από 29.12.2008 γνωστοποίησή του ενημέρωσε την Εταιρεία για την υπέρβαση του ορίου 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που επήλθε την 29.12.2008 λόγω απόκτησης μετοχών με δικαίωμα ψήφου κατά την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της PLIAS Α.Β.Ε.Ε. Κατόπιν τούτου, το ποσοστό συμμετοχής του ανέρχεται σε 6,02% που αντιστοιχεί σε 11.875.000 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές επί συνόλου 197.161.741 δικαιωμάτων ψήφου.