Ανακοίνωση Τροποποίησης Οικονομικής Έκθεσης Α´ Εξαμήνου 2008

03-10-2008

 

Η εταιρεία «PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ», γνωστοποιεί ότι τροποποιήθηκε η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της 30.06.2008 λόγω επαναδιατύπωσης και εμπλουτισμού της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με την προσθήκη συμπληρωματικών στοιχείων - η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικού Συμβούλιο της Εταιρείας στις 25.09.2008 - και την έκδοση νέας έκθεσης επισκόπησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με ημερομηνία 26.09.2008, η οποία δεν διαφέρει ως προς το περιεχόμενο της με την προηγούμενη έκθεση με ημερομηνία 26.08.2008.

Τονίζεται ότι οι παραπάνω προσθήκες δεν επιφέρουν καμμία απολύτως μεταβολή στα ήδη δημοσιευμένα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01.2008 - 30.06.2008, καθώς και στις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 14.08.2008. Η νέα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της 30.06.2008, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε., www.ase.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.plias.gr.