Ανακοίνωση

15-07-2008

 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Κ.Ν.2190/20, η προθεσμία των τεσσάρων (4) μηνών για την καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Plias A.B.E.E που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της την 17.03.2008 θα έχει παρέλθει την 18.07.2008. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκτιμά, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την ανάγκη έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ότι η ως άνω αύξηση δεν θα έχει ολοκληρωθεί εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος, ακόμη και στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει χρήση της δυνατότητας που του παρέχεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 κ.ν. 2190/20 περί παράτασης κατά ένα (1) μήνα , ήτοι έως την 17.08.2008, της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης κεφαλαίου που αποφασίστηκε στην ως άνω Γενική Συνέλευση.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. στη συνεδρίασή του της 14.07.2008 αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της στις 5 Αυγούστου προκειμένου να ληφθεί εκ νέου απόφαση περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ?42.420.000,00, όμοιας με την απόφαση που έλαβε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της την 17.03.2008.

Περισσότερες Ανακοινώσεις

 • 22-01-2008
  Συμπληρωματική ανακοίνωση σχετικά με τα Στοιχεία και Πληροφορίες της Εταιρείας της περιόδου Ιαν...
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 03-10-2008
  Ανακοίνωση Τροποποίησης Οικονομικής Έκθεσης Α´ Εξαμήνου 2008
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 29-11-2008
  Ανακοίνωση σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α.
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 30-12-2008
  Ανακοίνωση σημαντικών μεταβολών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ