Ανακοίνωση

14-12-2009

 

Διευκρινίζεται με την παρούσα ότι η ορθή ώρα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία "PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών" την 31η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη είναι 09:30 π.μ. αντί της εκ παραδρομής αναφερθείσας στη σχετική πρόσκληση 09:30 μ.μ