Ανακοίνωση έναρξης διαδικασίας συγχώνευσης με την εταιρεία «GAGEO Α.Β.Ε.Ε.»

17-02-2009

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών» αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας απορρόφησης της εταιρείας «GAGEOΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», θυγατρικής της Εταιρείας κατά ποσοστό 100%.

Ειδικότερα, κατά τις από 16 Φεβρουαρίου 2009 συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των συγχωνευομένων εταιρειών αποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής:

  1. Έγκριση της πρότασης συγχώνευσης με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας «GAGEO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» από την «PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών».
  2. Πραγματοποίηση της συγχώνευσης με απορρόφηση με βάση τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.Δ. 1297/1972.
  3. Καθορισμός του Ισολογισμού της 31.12.2008 ως Ισολογισμού Μετασχηματισμού.
  4. Διορισμός δύο ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για την διενέργεια αποτίμησης της αξίας της απορροφούμενης εταιρείας «GAGEO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων, 9 του Κ.Ν. 2190/20 και 8 του ν.δ. 1297/72 και
  5. Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την σύνταξη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και την υποβολή του προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της αντίστοιχης εταιρείας.