Ανακοίνωση εταιρείας PLIAS A.B.E.E. σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α

30-05-2009

 

Η ένταξη των μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με τα κριτήρια της απόφασης 64/29.3.2001 του Χ.Α.- στην ειδική κατηγορία των μετοχών υπό επιτήρηση, έγινε λόγω του γεγονότος ότι κατά την δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση της Εταιρίας της χρήσης 2002, η Εταιρία εμφάνισε ζημίες χρήσης μεγαλύτερες σε απόλυτο νούμερο από τα κέρδη της χρήσεως που προηγήθη και σε απόλυτο μέγεθος μεγαλύτερες από το 20% του κύκλου εργασιών της εταιρείας.Οι ενέργειες που γίνονται από την Εταιρεία για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης είναι οι ακόλουθες:

Περιορισμός δαπανών μέσω διοικητικής αναδιοργάνωσης και συνεχή έλεγχο.
Μείωση κόστους προϊόντων, λόγω της μείωσης των τιμών και μέσω αναζήτησης εναλλακτικών προμηθευτών τόσο στην ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά και επαναδιαπραγμάτευσης με τους υφιστάμενους προμηθευτές.
Έμφαση στις εξαγωγές και εν γένει στη δραστηριοποίηση των εταιριών του Ομίλου στο εξωτερικό, αλλά και στις φασόν και private label παραγωγές και πωλήσεις.
Στην ανάπτυξη νέων προϊόντων στην κατηγορία φυσικών καλλυντικών που αναπτύσσει η εταιρεία.


Eντός του 2008, ολοκληρώθηκε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 36,06 εκατ. ευρώ, η οποία συνετέλεσε σε σημαντικότατη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας, γεγονός που απεικονίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2008.