Ανακοίνωση εταιρείας PLIAS A.B.E.E. σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α

29-11-2009

 

Η ένταξη των μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με τα κριτήρια της απόφασης 64/29.3.2001 του Χ.Α.- στην ειδική κατηγορία των μετοχών υπό επιτήρηση, έγινε λόγω του γεγονότος ότι κατά την δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση της Εταιρίας της χρήσης 2002, η Εταιρία εμφάνισε ζημίες χρήσης μεγαλύτερες σε απόλυτο νούμερο από τα κέρδη της χρήσεως που προηγήθη και σε απόλυτο μέγεθος μεγαλύτερες από το 20% του κύκλου εργασιών της εταιρείας.Οι ενέργειες που γίνονται από την Εταιρεία για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης είναι οι ακόλουθες:

  1. Σταδιακή υλοποίηση του ανακοινωθέντος επενδυτικού πλάνου για καθετοποίηση παραγωγής, αύξηση της παραγωγικότητας, μείωση βιομηχανικού κόστους και βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων.
  2. Περιορισμός δαπανών μέσω διοικητικής αναδιοργάνωσης και συνεχή έλεγχο. Στα πλαίσια αυτά έχει ανακοινωθεί πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για μείωση προσωπικού σε διάφορα λειτουργικά τμήματα στις εταιρείες του Ομίλου που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους.
  3. Μείωση κόστους προϊόντων, μέσω αναζήτησης εναλλακτικών προμηθευτών τόσο στην ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά και επαναδιαπραγμάτευσης με τους υφιστάμενους προμηθευτές.
  4. Έμφαση στις εξαγωγές και εν γένει στη δραστηριοποίηση των εταιριών του Ομίλου στο εξωτερικό, αλλά και στις φασόν και private label παραγωγές και πωλήσεις.
  5. Στην ανάπτυξη νέων προϊόντων στην κατηγορία φυσικών καλλυντικών που δραστηριοποιείται η εταιρεία.
  6. Επαναλανσάρισμα βασικών σειρών των επωνύμων προϊόντων, με στόχο την αύξηση των πωλήσεων.

Eντός του 2008, ολοκληρώθηκε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 36,06 εκατ. ευρώ, η οποία συνετέλεσε σε σημαντικότατη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας, γεγονός που απεικονίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2008.