ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

05-02-2010

 

Σε συνέχεια της από 01.02.2010 ανακοίνωση για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με συνένωση μετοχών (Reverse Split) και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 31.12.2010 και την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη Συνεδρίασή του της 29.01.2010, σας διευκρινίζουμε ότι η αναλογία αντικατάστασης των 49.000.000 νέων μετοχών έναντι των 197.161.741 παλαιών είναι 1 παλαιά μετοχή για 0,2485269188 νέα μετοχή.