ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

07-10-2010

 

07/10/2010 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας Plias ABEE με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων - Ημερομηνία Αποκοπής - Περίοδος Διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης


ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 12/10/2010

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 18/10/2010 - 01/11/2010

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ : 18/10/2010 - 26/10/2010Το Δ.Σ. της εταιρείας «PLIAS ABEE.» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10.06.2010 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 12.152.000 ευρώ με την έκδοση 39.200.000 κοινών ανώνυμων με ψήφο μετοχών η κάθε μία με ονομαστική αξία 0,31 ευρώ και με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής τα 0,31 ευρώ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 3,2 νεοεκδοθησόμενες κοινές ανώνυμες μετοχές για κάθε (1) υφιστάμενη κοινή ανώνυμη μετοχή. Η γενική συνέλευση συνέστησε με την από 10.06.2010 απόφασή της στους μετόχους της Εταιρείας και σε όσους αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης να φροντίζουν αυτά να διαιρούνται διά του 5, ώστε να μην προκύπτει δικαίωμα απόκτησης τμήματος μετοχής, το οποίο θα χάνεται.

Μετά την πλήρη κάλυψη της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε €15.949.500,00, διαιρούμενο σε 51.450.000, κοινές, άυλες, ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,31 η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε €15.949.500,00.

Την 12/07/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η υπ´ αριθμό Κ2-5990/07/07/2010 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.
Σύμφωνα με την από 10.06.2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Δικαίωμα προτίμησης στην παρούσα αύξηση θα έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμένοι στο μητρώο μετόχων της ΕΧΑΕ την 14.10.2010 και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο ΧΑ. Από την 12.10.2010 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία, 12.10.2010, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., όπως ισχύει, και την υπ´ αριθμ. 26/17.07.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει.
Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 18.10.2010 έως και την 01.11.2010.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 26.10.2010.

Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ. την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 01.11. 2010) παύουν να ισχύουν.

Άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης
Το δικαίωμα προτίμησης θα ασκείται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ., είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών των μετόχων (χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφυλακή τραπέζης) είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να προεγγραφούν μέσω των χειριστών τους).

Οι μέτοχοι θα ασκούν τα δικαιώματά τους, προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση δικαιωμάτων της Ε.Χ.Α.Ε. (πρώην Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), που αναλογούν στον καθένα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και συγχρόνως θα καταβάλουν το αντίτιμο των μετοχών, για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν. Για την παραλαβή της βεβαίωσης αυτής θα απευθυνθούν:
α) στο χειριστή του λογαριασμού χρεογράφων τους (χρηματιστηριακή εταιρεία ή θεματοφύλακας), εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., και
β) στα Ε.Χ.Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), εάν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.

Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι παλαιοί μέτοχοι θα προσκομίζουν στα καταστήματα της EFG Eurobank, την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού του μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους (ή από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι μέτοχοι κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ., και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών.

Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να καταβάλουν την αξία των νέων μετοχών (0,31 ανά μετοχή) για τις οποίες εγγράφονται σε ειδικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρεία στην ανωτέρω Τράπεζα για το σκοπό αυτό, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρείας. Επισημάνθηκε από την από 10.06.2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας πως στην περίπτωση μετόχων που έχουν ήδη καταβάλει στην Εταιρεία ποσά, προς χρηματοοικονομική διευκόλυνση της Εταιρείας, ως προκαταβολή έναντι μελλοντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τα ποσά δεν θα διπλοκαταβάλλονται στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος προτίμησής τους.
Οι ως άνω εγγραφόμενοι ασκώντες το δικαίωμα προτίμησής τους θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Άσκηση Δικαιώματος Προεγγραφής
Σύμφωνα, επίσης, με την απόφαση της από 10.06.2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας χορηγείται δικαίωμα προεγγραφής για επιπλέον μετοχές σε όσους ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους και σε περίπτωση που η αύξηση δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης. Η προεγγραφή για επιπλέον μετοχές από τους πλήρως ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης δεν δύναται να αφορά αριθμό μετοχών μεγαλύτερο από αυτόν της αύξησης ενώ πρέπει να συνοδεύεται από την καταβολή ολόκληρου του ποσού που απαιτείται για την απόκτηση των μετοχών. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών, ήτοι των μετοχών που δεν έχουν αναληφθεί από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από τους προεγγραφέντες επενδυτές, θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των ως ανωτέρω αδιάθετων μετοχών που θα έχουν ζητήσει διά της αίτησης προεγγραφής τους και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.

Το δικαίωμα προεγγραφής για επιπλέον μετοχές από τους πλήρως ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης θα ασκείται κατά την ίδια χρονική περίοδο με αυτήν της ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης.

Το δικαίωμα προεγγραφής θα ασκείται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα καταστήματα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών των μετόχων (Χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφυλακή Τραπέζης) είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να προεγγραφούν μέσω των χειριστών τους.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση της από 10.06.2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κλασματικές μετοχές δεν θα εκδοθούν.

Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής θα γίνεται με έγγραφη δήλωση η οποία θα υποβάλλεται στα καταστήματα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και θα συνοδεύεται με ανέκκλητη εντολή του προεγγραφόμενου μετόχου για δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που θα τηρεί ο μέτοχος στην Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διάθεσης των αδιάθετων μετοχών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής και παράλληλη ανέκκλητη εντολή του προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. να προβεί, κατά την ημέρα ολικής ή μερικής ικανοποίησης του ασκηθέντος δικαιώματός του, σε χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διάθεσης των μετοχών που τελικώς θα διατεθούν στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της αύξησης.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων τους προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Τα καταβληθέντα ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής.
Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφής των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή/και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Σε περίπτωση που παραμείνουν αδιάθετες μετοχές παρά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής ως ανωτέρω, η από 10.06.2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαθέσει τις ως ανωτέρω αδιάθετες μετοχές κατ´ ελεύθερη κρίση σε οποιονδήποτε τρίτο το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την λήξη της κοινής περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής.
Σε περίπτωση που παρά την ανωτέρω διάθεση αδιάθετων μετοχών κατ´ ελεύθερη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε τρίτα πρόσωπα παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μερικά και μέχρι του ποσού της τελικής κάλυψης της αύξησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920.

Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άϋλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τη χρήση 2010 και έπειτα, εάν τέτοιο διανεμηθεί.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 07.10.2010, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 08.10.2010 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, http://www.plias.gr, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Χ.Α., http://www.ase.gr, σύμφωνα µε το άρθρο 14, παρ. 2 (δ) του ν. 3401/2005, όπως ισχύει. Επίσης το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν σε έντυπη μορφή και κατόπιν αίτησης των επενδυτών στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, 71ο χλμ Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, 34100 Χαλκίδα, από την 08.10.2010 και μέχρι την ημερομηνία λήξης της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία «Επιτήρησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω νέων μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας τηλ.: 2262086430.


07/10/2010
Το Διοικητικό Συμβούλιο