Ανακοίνωση Διοικητικών Αλλαγών

30-04-2010

 

Σύμφωνα με τα άρθρο 2 παράγραφος 2ε της Απόφασης 3/347/12.07.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία «PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών» σύμφωνα με την από 30 Απριλίου απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα εξής:

1.Την παραίτηση της κας Βαρβάρας Αλεξανδροπούλου από την θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή και την αντικατάστασή της από την κα Σουζάνα Θεοφανοπούλου.

2.Την παραίτηση της κας Σουζάνας Θεοφανοπούλου από την θέση της Εξυπηρέτησης Μετόχων και την αντικατάστασή της από τον κ. Αλέξανδρο Γεωργιάδη.