Ανακοίνωση εταιρείας PLIAS A.B.E.E. σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α

31-08-2010

 

Η ένταξη των μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με τα κριτήρια της απόφασης 64/29.3.2001 του Χ.Α.- στην ειδική κατηγορία των μετοχών υπό επιτήρηση, έγινε λόγω του γεγονότος ότι κατά την δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση της Εταιρίας της χρήσης 2002, η Εταιρία εμφάνισε ζημίες χρήσης μεγαλύτερες σε απόλυτο νούμερο από τα κέρδη της χρήσεως που προηγήθη και σε απόλυτο μέγεθος μεγαλύτερες από το 20% του κύκλου εργασιών της εταιρείας.

Οι ενέργειες που γίνονται από την Εταιρεία για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης είναι οι ακόλουθες:
Περιορισμός δαπανών μέσω συνεχούς ελέγχου κόστους και εξόδων.
Μείωση κόστους προϊόντων, μέσω αναζήτησης εναλλακτικών προμηθευτών τόσο στην ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά και επαναδιαπραγμάτευσης με τους υφιστάμενους προμηθευτές.
Έμφαση στις εξαγωγές αλλά και στo φασόν και private label παραγωγές και πωλήσεις.
Έμφαση στην ανάπτυξη της αγοράς των ξενοδοχειακών προϊόντων στην ελληνική και διεθνή αγορά.
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει ήδη αποφασίσει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 12,1 εκ. ευρώ εκ των οποίων ποσό 6,6 θα διατεθεί για κεφάλαιο κίνησης και ποσό 5,3 για αποπληρωμή δανείων (ποσό 0,2 αφορά έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου). Η επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα έχει σαν αποτέλεσμα την κάλυψη των αναγκών για κεφάλαιο κίνησης και την βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης.