Ανακοίνωση για αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με συνένωση μετοχών (Reverse Split) και...

19-07-2010

 

Ανακοίνωση για αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με συνένωση μετοχών (Reverse Split) και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών.
Α) REVERSE SPLIT ΜΕΤΟΧΩΝ και
Β) ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας PLIAS ABEE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 10/06/2010, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων:

Α) αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,31 ευρώ σε 1,24 ευρώ και την έκδοση 12.250.000 νέων μετοχών σε αντικατάσταση των 49.000.000 παλαιών μετοχών, σε αναλογία μία (1) νέα κοινή ανώνυμη μετοχή προς τέσσερις (4) παλαιές κοινές ανώνυμες μετοχές.

Β) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών κατά ποσό 11.392.500 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από Ευρώ 1,24 σε Ευρώ 0,31 ως μέτρο θεραπείας, σύμφωνα με το άρθρο 47 Κ.Ν. 2190/1920.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των 3.795.500 ευρώ, διαιρούμενο σε 12.250.000 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ η κάθε μία.

Την 12η Ιουλίου 2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η με αριθμό Κ2 5990 απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη Συνεδρίασή του της 15ης Ιούλιου 2010, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω 12.250.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,31 Ευρώ, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 49.000.000 κοινών ανωνύμων μετοχών.

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, η 20η Ιουλίου 2010 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 49.000.000 υφισταμένων κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Από την επομένη εργάσιμη ήτοι 21η Ιουλίου 2010 έως και την 27η Ιουλίου 2010 εργάσιμη, θα παύσει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 12.250.000 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, 0,31 Ευρώ ανά μετοχή, ορίζεται για τις 28η Ιουλίου 2010. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.