Ανακοίνωση σχετικά με το σύνολο Μετοχών και Δικαιωμάτων ψήφου

14-12-2010

 

Σύνολο Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Plias ABEE ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3β του κ.ν. 2190/1920 ότι κατά την 13.12.2010 ήτοι κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11.01.2011, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρίας και των δικαιωμάτων ψήφου είναι 50.797.369, αντίστοιχα.

Η Εταιρία δεν έχει εκδόσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ως άνω κοινών μετά ψήφου μετοχών.

13.12.2010