Ανακοίνωση σημαντικών μεταβολών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

29-11-2010

 

Η εταιρεία PLIAS Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει δυνάμει των άρθρων 9, 10 και 14 του Ν. 3556/2007, της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Εγκυκλίου με αριθ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου το εξής:
Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E. με την από 25.11.2010 γνωστοποίησή της ενημέρωσε την Εταιρεία για την μεταβολή του ποσοστού της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που επήλθε την 25.11.2010 λόγω μη συμμετοχής στην τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της PLIAS Α.Β.Ε.Ε. Κατόπιν τούτου, το ποσοστό συμμετοχής της ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E. ανέρχεται σε 1,42% που αντιστοιχεί σε 722.914 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές επί συνόλου 50.797.369 δικαιωμάτων ψήφου.