Ανακοίνωση σημαντικών μεταβολών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

26-11-2010

 

Η εταιρεία PLIAS Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει δυνάμει των άρθρων 9, 10 και 14 του Ν. 3556/2007, της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Εγκυκλίου με αριθ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου τα εξής:
1. Η Lavonos Anstalt με την από 25.11.2010 γνωστοποίησή της ενημέρωσε την Εταιρεία για την μεταβολή του ποσοστού της έμμεσης συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μέσω των εταιρειών THRUSH INVESTMENT HOLDINGS LTD και EAGLE ENTERPRISES S.A. που επήλθε την 25.11.2010 λόγω μη συμμετοχής στην τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της PLIAS Α.Β.Ε.Ε. Κατόπιν της μεταβολής αυτής, το ποσοστό έμμεσης συμμετοχής της Lavonos Anstalt ανέρχεται πλέον σε 6,35% που αντιστοιχεί σε 3.227.258 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές επί συνόλου 50.797.369 δικαιωμάτων ψήφου.
2. Η THRUSH INVESTMENT HOLDINGS LTD με την από 25.11.2010 γνωστοποίησή της ενημέρωσε την Εταιρεία για την μεταβολή του ποσοστού της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που επήλθε την 25.11.2010 λόγω μη συμμετοχής στην τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της PLIAS Α.Β.Ε.Ε. Κατόπιν της μεταβολής αυτής, το ποσοστό συμμετοχής της THRUSH INVESTMENT HOLDINGS LTD ανέρχεται πλέον σε 5,18% που αντιστοιχεί σε 2.631.200 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές επί συνόλου 50.797.369 δικαιωμάτων ψήφου.
3. Η EAGLE ENTERPRISES S.A. με την από 25.11.2010 γνωστοποίησή της ενημέρωσε την Εταιρεία για την μεταβολή του ποσοστού της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που επήλθε την 25.11.2010 λόγω μη συμμετοχής στην τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της PLIAS Α.Β.Ε.Ε. Κατόπιν της μεταβολής αυτής, το ποσοστό συμμετοχής της EAGLE ENTERPRISES S.A. ανέρχεται πλέον σε 1,17% που αντιστοιχεί σε 596.058 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές επί συνόλου 50.797.369 δικαιωμάτων ψήφου.
4. Η TANACA HOLDINGS LTD με την από 25.11.2010 γνωστοποίησή της ενημέρωσε την Εταιρεία για την μεταβολή του ποσοστού της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που επήλθε την 25.11.2010 λόγω μη συμμετοχής στην τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της PLIAS Α.Β.Ε.Ε. Κατόπιν της μεταβολής αυτής, το ποσοστό συμμετοχής της TANACA HOLDINGS LTD ανέρχεται πλέον σε 3,71% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που αντιστοιχεί σε 1.884.093 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές επί συνόλου 50.797.369 δικαιωμάτων ψήφου.
5. Η PRIVATE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED με την από 25.11.2010 γνωστοποίησή της ενημέρωσε την Εταιρεία για την μεταβολή του ποσοστού της έμμεσης συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μέσω της εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. που επήλθε την 25.11.2010 λόγω μη συμμετοχής στην τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της PLIAS Α.Β.Ε.Ε. Κατόπιν τούτου, το ποσοστό έμμεσης συμμετοχής της PRIVATE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED ανέρχεται σε 1,51% που αντιστοιχεί σε 765.028 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές επί συνόλου 50.797.369 δικαιωμάτων ψήφου
6. Η ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. με την από 25.11.2010 γνωστοποίησή της ενημέρωσε την Εταιρεία για την μεταβολή του ποσοστού της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που επήλθε την 25.11.2010 λόγω μη συμμετοχής στην τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της PLIAS Α.Β.Ε.Ε. Κατόπιν τούτου, το ποσοστό συμμετοχής της ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ανέρχεται σε 1,51% που αντιστοιχεί σε 765.028 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές επί συνόλου 50.797.369 δικαιωμάτων ψήφου.
7. Η BOLELLI CO LTD με την από 26.11.2010 γνωστοποίησή της ενημέρωσε την Εταιρεία για την μεταβολή του ποσοστού της έμμεσης συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μέσω της εταιρείας RAGUSO LTD που επήλθε την 25.11.2010 λόγω συμμετοχής στην τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της PLIAS Α.Β.Ε.Ε. Κατόπιν της μεταβολής αυτής, το ποσοστό έμμεσης συμμετοχής της BOLELLI CO LTD ανέρχεται πλέον σε 82.38% που αντιστοιχεί σε 41.846.347 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές επί συνόλου 50.797.369 δικαιωμάτων ψήφου.
8. Η RAGUSO LTD με την από 26.11.2010 γνωστοποίησή της ενημέρωσε την Εταιρεία για την μεταβολή του ποσοστού της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που επήλθε την 25.11.2010 λόγω συμμετοχής στην τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της PLIAS Α.Β.Ε.Ε. Κατόπιν της μεταβολής αυτής, το ποσοστό συμμετοχής της RAGUSO LTD ανέρχεται πλέον σε 82,38% που αντιστοιχεί σε 41.846.347 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές επί συνόλου 50.797.369 δικαιωμάτων ψήφου.