Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 3340/2005

07-05-2010

 

Η εταιρεία Plias ΑΒΕΕ βάσει του άρθρου 13 του νόμου 3340/2005 και της απόφασης 3/347/2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σύμφωνα με τις από 07/05/2010 ανακοινώσεις που έλαβε από τον κο Γεώργιο Γκάτζαρο ο οποίος ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στην εταιρεία και την κυπριακή εταιρεία Bolelli Co Ltd ως συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κύριο Γεώργιο Γκάτζαρο ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 05/05/2010 ο κος Γεώργιος Γκάτζαρος μετεβίβασε εξωχρηματιστηριακά στην κυπριακή εταιρεία Bolelli Co Ltd το σύνολο της συμμετοχής του στην Plias ABEE, ήτοι 2.951.257 κοινές μετοχές με δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας Plias ΑΒΕΕ. Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε στο ποσό των €1.003.427,38.