Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 3556/2007

07-05-2010

 

Η εταιρεία Plias ΑΒΕΕ βάσει του άρθρου 14 του νόμου 3556/2007 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις από 07/05/2010 γνωστοποιήσεις του νόμου 3556/2007 που έλαβε:
· η εταιρία Raguso Limited η οποία ελεγχόταν την 5/5/2010 από την εταιρία Τhrush Investments Holdings Ltd. απέκτησε την 5/5/2010 από την τελευταία 12.740.000 κοινές μετοχές με δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 26% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Plias ΑΒΕΕ.
· ο κος Γεώργιος Γκάτζαρος την 05/05/2010 μεταβίβασε εξωχρηματιστηριακά στην κυπριακή εταιρεία Bolelli Co Ltd το σύνολο της συμμετοχής του στην εταιρεία Plias ΑΒΕΕ, ήτοι 2.951.257 κοινές μετοχές με δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 6% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Plias ΑΒΕΕ, αποκτώντας κατά τούτο η εταιρεία Bolelli Co Ltd άμεση συμμετοχή στην Plias ΑΒΕΕ ποσοστού 6% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Plias ΑΒΕΕ.
· η εταιρία Lavonos Ltd., διέθεσε την 07/05/2010 έμμεσα 12.740.000 κοινές μετοχές με δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 26% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Plias ΑΒΕΕ. Η διάθεση των δικαιωμάτων ψήφου έλαβε χώρα έμμεσα δια της μεταβίβασης του ελέγχου της εταιρίας Raguso Limited που ελεγχόταν από την εταιρία Thrush Investments Holdings Ltd. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία Thrush Investments Holdings Ltd. που μέχρι την 7/5/2010 ήλεγχε την εταιρία Raguso Limited, μεταβίβασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Raguso Limited στην εταιρία Bolelli Co. Ltd. Κατόπιν της ως άνω συναλλαγής, η εταιρία Lavonos Ltd., ελέγχει έμμεσα, μέσω του ελέγχου των εταιριών Thrush Investments Holdings Ltd, Boval S.A., Rondo S.A. και Εagle Enterpises S.A 12.909.031 κοινές μετοχές με δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 26,34% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Plias ΑΒΕΕ.
· η κυπριακή εταιρεία Bolelli Co Ltd την 07/05/2010 αγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της κυπριακής εταιρείας Raguso Limited, αποκτώντας κατά τούτο έμμεση συμμετοχή στην Plias ΑΒΕΕ ποσοστού 26% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Plias ΑΒΕΕ που αντιστοιχεί σε 12.740.000 κοινές μετοχές με δικαιώματα ψήφου.
· Ως ανωτέρω, η Bolelli Co Ltd κατέχει σήμερα 07/05/2010 άμεσα και έμμεσα 15.691.257 κοινές μετοχές με δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο 32% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Plias ΑΒΕΕ. Δικαιούχοι των μετοχών της εταιρείας Bolelli Co Ltd είναι οι κος Μενέλαος Τασόπουλος και κος Γκάτζαρος Γεώργιος.