Ανακοίνωση της εταιρείας PLIAS ABEE για γνωστοποιήσεις του νόμου 3556/2007 που έλαβε

12-07-2010

 

Η εταιρεία PLIAS ABEE βάσει του άρθρου 14 του νόμου 3556/2007 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις από 12/07/2010 γνωστοποιήσεις του νόμου 3556/2007 που έλαβε:

Tην 08.07.2010 η Bolelli Co Limited μεταβίβασε με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση το σύνολο της άμεσης συμμετοχής της στην PLIAS ABEE στην κατά 100% θυγατρική της Raguso Limited. Συνεπώς, η Bolelli Co Limited δεν κατέχει άμεσα μετοχές και δικαιώματα ψήφου. Κατέχει ωστόσο έμμεσα το σύνολο της άμεσης συμμετοχής της Raguso Limited, ήτοι 165.691.257 μετοχές και δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο 32%.

Η Bolelli Co Limited κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της κυπριακής εταιρείας Raguso Limited και δικαιούχοι των μετοχών της Bolelli Co Limited οι κκ Μενέλαος Τασόπουλος και Γεώργιος Γκάτζαρος.