ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01-03-2010

 

Σε συνέχεια της από 23.02.2010 ανακοίνωσης περί ολοκληρώσεως της Συγχωνεύσεως δι´ απορροφήσεως της κατά 100% θυγατρικής Εταιρείας, «GAGEO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», η εταιρεία «PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ειδικότερα στοιχεία αυτής.

Η Συγχώνευση ενεκρίθη δυνάμει της με αριθμό Κ2-12051/18.12.2009 Αποφάσεως της Υπουργού Οικονομίας Ανταγωγνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με τις από 12.10.2009 Αποφάσεις των Δοικητικών Συμβουλίων των συγχωνευομένων Εταιρειών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993.

Η εγκριτική Απόφαση Συγχώνευσης καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Α.Ε. και Πίστεως του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας την 21.12.2009 και σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. αρ. Φύλλου 14580 την 21.12.2009.
Ως προς την απορροφηθείσα Εταιρεία, «GAGEO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και τη διαγραφή αυτής από το Μητρώο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευβοίας, Διεύθυνση Εμπορίου Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών, η καταχώρηση της Εγκριτικής Απόφασης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών έλαβε χώρα την την 30.12.2009.

Κατ´εφαρμογήν της ισχύουσας Νομοθεσίας επι απορροφήσεως των κατά 100% θυγατρικών στη συγκεκριμένη Συγχώνευση δι' αποροφήσεως, δεν απαιτήθηκε η σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευομένων Εταιρειών, δεν υπήρξε μεταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας «PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» και εντεύθεν ούτε και έκδοση νέων μετοχών.

Περισσότερες Ανακοινώσεις

 • 14-12-2010
  ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 11.01.2011 ΕΚΤΑΚΤΗ...
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 01-12-2010
  Συμπλήρωση της 30.11.2010 ανακοίνωση σημαντικών μεταβολών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το..
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 13-10-2010
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 29-11-2010
  Ορθή Επανάληψη στις από 26.11.2010 και 29.11.2010 ανακοίνωσεις της Plias A.B.E.E. περί σημαντικών...
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ