Ορθή Επανάληψη στις από 26.11.2010 και 29.11.2010 ανακοίνωσεις της Plias A.B.E.E. περί σημαντικών...

29-11-2010

 

Ορθή Επανάληψη στις από 26.11.2010 και 29.11.2010 ανακοίνωσεις της Plias A.B.E.E. περί σημαντικών μεταβολών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007


Σε συνέχεια της από 26.11.2010 & 29.11.2010 ανακοίνωσεις της Plias A.B.E.E. (η Εταιρία) περί μεταβολών σε σημαντικές συμμετοχές στο μετοχικό της κεφάλαιο μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, όπως η τελευταία αποφασίστηκε από την από 10.06.2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, διευκρινίζουμε ότι η εταιρεία PLIAS Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») δυνάμει των άρθρων 9, 10 και 14 του Ν. 3556/2007, της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Εγκυκλίου με αριθ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου ανακοινώνει τα εξής:
1. Η Lavonos Anstalt με την από 25.11.2010 γνωστοποίησή της ενημέρωσε την Εταιρεία για την μεταβολή του ποσοστού της έμμεσης συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μέσω των εταιρειών THRUSH INVESTMENT HOLDINGS LTD και EAGLE ENTERPRISES S.A. που επήλθε την 25.11.2010 λόγω μη συμμετοχής στην τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της PLIAS Α.Β.Ε.Ε. Κατόπιν της μεταβολής αυτής, το ποσοστό έμμεσης συμμετοχής της Lavonos Anstalt κατήλθε του ορίου 25% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και από 26,34% ανέρχεται πλέον σε 6,35% που αντιστοιχεί σε 3.227.258 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές επί συνόλου 50.797.369 δικαιωμάτων ψήφου. Πιο αναλυτικά αναφέρουμε ότι η THRUSH INVESTMENT HOLDINGS LTD, τα δικαιώματα ψήφου της οποίας κατέχονται μέσω ελέγχου (100%) από την Lavonos Ltd, έχει δικαιώματα ψήφου 2.631.200 και ισάριθμες μετοχές επί συνόλου 50.797.369 δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στο 5,18% επί του συνόλου των μετοχών και η EAGLE ENTERPRISES S.A., τα δικαιώματα ψήφου της οποίας κατέχονται μέσω ελέγχου της Boval SA από την Lavonos Ltd, που με την σειρά της ελέγχει την Rondo SA η οποία ελέγχει την Eagle Enterprises SA, έχει δικαιώματα ψήφου 596.058 και ισάριθμες μετοχές επί συνόλου 50.797.369 δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στο 1,17% επί του συνόλου των μετοχών.
2. Η TANACA HOLDINGS LTD με την από 25.11.2010 γνωστοποίησή της ενημέρωσε την Εταιρεία για την μεταβολή του ποσοστού της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που επήλθε την 25.11.2010 λόγω μη συμμετοχής στην τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της PLIAS Α.Β.Ε.Ε. Κατόπιν της μεταβολής αυτής, το ποσοστό της άμμεσης συμμετοχής της κατήλθε του ορίου 15% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και από 15,38% ανέρχεται πλέον σε 3,71% που αντιστοιχεί σε 1.884.093 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές επί συνόλου 50.797.369 δικαιωμάτων ψήφου.
3. Η PRIVATE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED με την από 25.11.2010 γνωστοποίησή της ενημέρωσε την Εταιρεία για την μεταβολή του ποσοστού της έμμεσης συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μέσω του ελέγχου που η PRIVATE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED ασκεί στις ακόλουθες εταιρείες, EFG EUROPEAN FINANCIAL GROUP LIMITED, EUROPEAN FINANCIAL GROUP EFG (LUXEMBOURG), EFG CONSOLIDATED HOLDINGS SA και GPS GROWTH EQUITIES SA μέσω των οποίων η PRIVATE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED ελέγχει και την EFG EUROBANK EGRASIAS, τα δικαιώματα ψήφου της PRIVATE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED κατέχουν εμμέσως μέλη της οικογένειας Λάτση.
Την 25.11.2010 επήλθε μεταβολή λόγω μη συμμετοχής στην τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της PLIAS Α.Β.Ε.Ε. Κατόπιν τούτου, το ποσοστό έμμεσης συμμετοχής της PRIVATE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED κατήλθε του ορίου 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και από 6,25% ανέρχεται πλέον σε 1,51% που αντιστοιχεί σε 765.028 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές επί συνόλου 50.797.369 δικαιωμάτων ψήφου.
Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι με την από 16.02.2010 έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών της PLIAS ABEE, λόγω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου (reverse split) ο αριθμός μετοχών της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. διαμορφώθηκε σε 3.060.115 μετοχές, αλλά το ποσοστό παρέμεινε αμετάβλητο στο 6,25%. Με την από 28.07.2010 έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών λόγω του reverse split ο αριθμός μετοχών της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. διαμορφώθηκε σε 765.028 μετοχές, αλλά το ποσοστό παρέμεινε αμετάβλητο στο 6,25%.
4. Η ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. με την από 25.11.2010 γνωστοποίησή της ενημέρωσε την Εταιρεία για την μεταβολή του ποσοστού της άμμεσης συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που επήλθε την 25.11.2010 λόγω μη συμμετοχής στην τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της PLIAS Α.Β.Ε.Ε. Κατόπιν τούτου, το ποσοστό συμμετοχής της κατήλθε του ορίου 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και από 6,25% ανέρχεται πλέον σε 1,51% που αντιστοιχεί σε 765.028 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές επί συνόλου 50.797.369 δικαιωμάτων ψήφου.
Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι με την από 16.02.2010 έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών της PLIAS ABEE, λόγω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου (reverse split) ο αριθμός μετοχών της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. διαμορφώθηκε σε 3.060.115 μετοχές, αλλά το ποσοστό παρέμεινε αμετάβλητο στο 6,25%. Με την από 28.07.2010 έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών λόγω του reverse split ο αριθμός μετοχών της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. διαμορφώθηκε σε 765.028 μετοχές, αλλά το ποσοστό παρέμεινε αμετάβλητο στο 6,25%.
5. Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με την από 25.11.2010 γνωστοποίησή της ενημέρωσε την Εταιρεία για την μεταβολή του ποσοστού της άμμεσης συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που επήλθε την 25.11.2010 λόγω μη συμμετοχής στην τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της PLIAS Α.Β.Ε.Ε. Κατόπιν τούτου, το ποσοστό συμμετοχής της κατήλθε του ορίου 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και από 5,90% ανέρχεται πλέον σε 1,42% που αντιστοιχεί σε 722.914 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές επί συνόλου 50.797.369 δικαιωμάτων ψήφου.
6. Η BOLELLI CO LTD με την από 26.11.2010 γνωστοποίησή της ενημέρωσε την Εταιρεία για την μεταβολή του ποσοστού της έμμεσης συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μέσω της εταιρείας RAGUSO LTD που επήλθε την 25.11.2010 λόγω συμμετοχής της στην τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της PLIAS Α.Β.Ε.Ε. Κατόπιν της μεταβολής αυτής, το ποσοστό έμμεσης συμμετοχής της BOLELLI CO LTD υπερβαίνει το τα 2/3 του συνόλου των δικαιωμάτων και ανέρχεται πλέον σε 82.38% που αντιστοιχεί σε 41.846.347 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές επί συνόλου 50.797.369 δικαιωμάτων ψήφου. Επιπρόσθετα η BOLELLI CO LTD κατέχει το σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου της Κυπριακής εταιρείας RAGUSO LIMITED, η οποία είναι μέτοχος της εκδότριας εταιρείας.
7. Η RAGUSO LTD με την από 26.11.2010 γνωστοποίησή της ενημέρωσε την Εταιρεία για την μεταβολή του ποσοστού της άμμεσης συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που επήλθε την 25.11.2010 λόγω συμμετοχής της στην τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της PLIAS Α.Β.Ε.Ε. Κατόπιν της μεταβολής αυτής, το ποσοστό άμμεσης συμμετοχής της RAGUSO LTD υπερβαίνει το τα 2/3 του συνόλου των δικαιωμάτων και ανέρχεται πλέον σε 82.38% που αντιστοιχεί σε 41.846.347 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές επί συνόλου 50.797.369 δικαιωμάτων ψήφου. Επιπρόσθετα το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της RAGUSO LTD κατέχεται από την Κυπριακή εταιρεία BOLELLI CO LTD.