ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 11.01.2011 ΕΚΤΑΚΤΗ...

14-12-2010

 

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 11.01.2011 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»
ΘΕΜΑ 1ο: Μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές - Παροχή Εξουσιοδοτήσεων - Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας

Σύμφωνα με την από 13.12.2010 Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας η γενική συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα:
(α) τη μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές,
(β) την τροποποίηση του άρθρου 4 και συγκεκριμένα την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού του Καταστατικού της Εταιρίας ως ακολούθως:
«2. Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Με την τροποποίηση του άρθρου αυτού του Καταστατικού που αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες.
Ενόσω οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι μετοχές της Εταιρίας είναι άυλες και τηρούνται στο ηλεκτρονικό μητρώο κινητών αξιών (κεντρικό αποθετήριο κινητών αξιών) που διαχειρίζεται η εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.
Σε περίπτωση διαγραφής των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, η Εταιρία θα εκδώσει τίτλους μετοχών, οι οποίοι θα είναι αριθμημένοι, θα έχουν χρονολογία έκδοσης και θα φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας και υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους αυτού, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.»
(γ) την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο με δυνατότητα αυτού να υπ-εξουσιοδοτήσει περαιτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και άλλα τρίτα πρόσωπα όπως πράξουν κάθε τι αναγκαίο, συντάξουν, υπογράψουν και καταθέσουν κάθε έγγραφο που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και εν γένει εκπροσωπήσουν την Εταιρία ενώπιον των τελευταίων προκειμένου να διευθετηθεί οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα της μετατροπής των μετοχών της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές και εν γένει να ολοκληρωθεί η ως άνω μετατροπή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΘΕΜΑ 2ο: Μεταβολή της εταιρικής επωνυμίας σε "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ" - Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας

Σύμφωνα με την από 13.12.2010 Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας η γενική συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας ως ακολούθως:
«1. Επωνυμία: Η επωνυμία της Εταιρείας είναι "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ". Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία που θα χρησιμοποιείται είναι "PAPOUTSANIS SA".»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας
13.12.2010

Περισσότερες Ανακοινώσεις

 • 01-12-2010
  Συμπλήρωση της 30.11.2010 ανακοίνωση σημαντικών μεταβολών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το..
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 13-10-2010
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 29-11-2010
  Ορθή Επανάληψη στις από 26.11.2010 και 29.11.2010 ανακοίνωσεις της Plias A.B.E.E. περί σημαντικών...
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 12-07-2010
  Ανακοίνωση της εταιρείας PLIAS ABEE για γνωστοποιήσεις του νόμου 3556/2007 που έλαβε
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ